Høyresidens jordbrukspolitikk har vært en tragedie for Norge. Jordbruksarealet går ned, sysselsettingen i jordbruket går ned, en større og større andel av produksjonen sentraliseres mot noen geografiske områder, importen av fôrråstoffer øker og selvforsyninga er faretruende lav (ned mot 30 %).

Når landbruksarealer går ut av drift forsterker det vår avhengighet av importert fôr og importerte matvarer. Dette ødelegger et av våre største fortrinn – ren og trygg mat fra hele landet. Høyresidens gjengroing av det norske kulturlandskapet og den økte fraflytting fra distriktene er spesielt farlig i en tid hvor klimaendringene svekker jordressursene i hele verden. Det kan derfor potensielt bli katastrofalt å øke avhengigheten til import.

Ny kurs i jordbrukspolitikken må derfor skje nå, hvis vi skal være i stand til selvforsyning på mellomlang sikt.

Når jordbruksavtalen nå kommer til Stortinget 16 juni så er det tre hovedsatsinger SV vil ta initiativ til:

  • Ta jorda i bruk. Vi vil foreslå tiltak som fører til at nasjonale arealressurser tas i bruk til å produsere mat. Vi må raskt bli mindre avhengig importert kraftfôr, mer avhengig av våre rike utmarksbeiter. Vi foreslår derfor tilskuddssystemer som holder mer av landbruksjorda i hevd og som utnytter grovfôrressursene og beitene bedre.
  • Fra de store til de små. Vi vil foreslå ulike tiltak som styrker inntektene til små- og mellomstore aktører, og som styrker jordbruksstrukturen og øker norsk matsikkerhet. Vi vil foreslå reell omfordeling, hvor mindre av tilskuddene skal gå til de største aktørene og mer til de mindre. Omfordelingen skal ikke være brå og stor, men forutsigbar for alle aktører.
  • Lønnsgapet skal tettes. SV var primus motor for stortingsvedtaket i 2017 som sier at «Inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.» Regjeringen nekter å følge opp dette vedtaket. Vi vil derfor foreslå en avtale som vesentlig tetter lønnsgapet. Inntektsmålet skal gjelde alle produksjoner på alle typer bruk. Det vil være avgjørende dersom vi skal rekruttere ungdom inn i næringen, at noen tør satse på mindre bruk, at vi skal nå målene om å ta jorda i bruk og selvforsyning.

SV vil med dette jobbe aktivt for å endre Statens tilbud, både ved å plusse på kroner og ved å endre strukturen i tilbudet. Strukturen i tilbudet er like viktig som beløpets størrelse, da denne sier noe om hvilke bruksstørrelser og produksjoner som skal ha høyere prioritet/mer penger.

De minste bruka har vesentlig lavere inntekt pr. årsverk enn større bruk. Kornproduksjon, sau og ammeku er de produksjoner som har lavest inntekt pr. årsverk.

Derfor er de minste bruka samt sau og kornproduksjon prioritert i jordbrukets kravdokument.

I jordbrukets kravdokument er det prøvd å reversere noe på de store endringene som kom med Listhaug som landbruks- og matminister. Dette er ikke besvart fra Staten. Regjeringa vil fortsette en jordbrukspolitikk basert på stordrift, og der de store prioriteres. Dette passer ikke terreng og bruksstrukturen i Norge.

SV håper partiene på venstresiden kan samles om en felles satsing – det behøver Norge.