Så er Lardal «kommunale» kommune en saga blott, men Lardal består! Larvik kommune har økt sitt areal til 813 km² og har nå en befolkning på om lag 46000 hvorav om lag 2500 bygger og bor i Lardal.

For menigmann ser kommunesammenslutning ut til å ha gått smertefritt. Ingen ansatt har mistet jobben og ingen har gått ned i lønn, men antakelig har noen fått et «fetere embete».

Altså alle burde være fornøyde.

Likevel er det noe som burde bekymre politikerne i «gamle» Larvik og i særdeleshet administrasjonen, og det er at det allerede er stiftet et nytt parti hvor navnet tydelig indikerer at flere lardølinger er særdeles skeptiske til den forvaltning som de har vært vitne til i Larvik kommune.

En ting er kommunens gjeldsbyrde og mange uløste oppgaver, men det som virkelig burde bekymre alle er Larvik kommunes underskudd på demokratisk styring og manglende rekruttering til fremtidige politiske oppdrag.

Hvor mange kommunestyrerepresentanter og politisk oppnevnte personer (heretter kalt folkevalgte) det var i «gamle Lardal kommune» vet jeg ikke, men jeg vil anta at det var om lag 75 personer når en tar med alle råd og utvalg.

Nå var det nok noen «Tordenskjolds soldater», men jeg vil tro at hele Lardal hadde en eller annen representant i et eller annet utvalg. Hvis tallet 75 folkevalgte stemmer var det en folkevalgt for hver 35. innbygger

I 1988 i gamle Hedrum kommune med sine 10.000 innbygger var det minst 100 folkevalgte før kommunesammenslutning. Tallet 100 framkommer når jeg legger samen representantene i kommunestyret, skolestyret, teknisk styre, helse- og sosialstyret, kulturstyret, jordstyret, dyrevernsnemnda, samt de folkevalgte representantene ved styrene til de enkelte skoler og institusjoner samt andre kommunale organer. I så fall var det en folkevalgt pr. 100 innbyggere.

I dagens Larvik med sine 46.550 innbygger er det nå muligens 75 folkevalgte. Det tilsier en pr. 600 innbyggere og av de 75 sitter brorparten i kommunestyret. De fleste andre utvalg er fjernet.

Ved sammenslåingen til storkommunen Larvik i 1988, ble antallet folkevalgte personer redusert noe, men kommunestyret beholdt hovedprofilen med skolestyre, teknisk styre, helse- og sosialstyre kulturstyre og en rekke andre utvalg og råd. Dette var en modell som var den normale styringsstrukturen i omegnskommunene og var det muligens også i Lardal kommune.

Den katastrofale endring I Larvik skjedde noen år etter kommunesammenslutningen da skolestyre, teknisk styre, helse- og sosialstyre og alle andre råd og utvalg som ikke var lovpålagt, ble fjernet.

«Kommunestyret skulle være et politisk verksted», ble det hevdet.

Denne kraftige reduksjonen i folkevalgtes innsyn og kontroll forutsatte at rådmannen fullmaktsområde måtte utvides og det ikke bare litt, men til lovens maksimun.

Jeg antar at det er fruktene av en slik forvaltning som lardølingen har sett og som får dem til å etablere et nytt parti. For det er til å undres over at de styrende partier i Larvik (AP og SP) fastholder en slik sentraliserende og udemokratiske styringsmodell som dagens modell vitterlig er.

Nå skifter partiet navn og vil bli et helt nytt parti for hele Larvik 

Jeg er tvilende til om jeg skal ønske lardølingene lykke til med det nye partiet. Jeg hadde helst sett at de hadde gå inn i de eksisterende partier og krevd demokratiet gjeninnført i Larvik kommune.

Først hvis de ikke lykkes den veien, ville jeg kunne ønske de lykke til med et nytt parti.

Min nyttårsoppfordring til de politiske partier i Larvik er at de må ta varselet fra Lardal alvorlig