Plan- og byggesak har i en internhøring konkludert med at lager/garasjen i Hoffsgate ikke bør selges nå. «Eiendommen bør sees i sammenheng med tilgrensende arealer som også er Larvik kommunes grunn og sett i lys av storskolens etablering, flytting av vei, samt eventuelt Torstrandtunnel, slik det er avsatt i kommunedelplan for Larvik by. Disse opplysningene kom aldri politikerne for øret.