Det sikret dem årets EMIL-pris fra fylkets bondelag.

- Jeg trodde ikke arbeidet vårt ble verdsatt så høyt. Tusen takk til juryen og de som foreslo oss. Det var et godt valg!, slo en smilende Olav Nordheim fast i takketalen på årsmøtet til Vestfold Bondelag i går. Utsagnet ble mottatt med latter og stor applaus fra fylkets bønder.

Det var Hans Edvard Torp, leder i Vestfold Bondelag, som delte ut prisen bestående av diplom, dreid trefat og blomster.

- Foreningen har klart å sette fokus på jordvernet som en viktig samfunnssak. Årets prisvinner er en brysom aktør for utbyggere, kommuner og etater. Jordvernforeningen bidrar til å oppfylle regjeringens målsettinger og avholder møter med mennesker i maktposisjoner, sa Torp blant annet om juryens begrunnelse.

EMIL står for entusiasme, motivasjon, ideer og lagspill. Det mener juryen finnes i fullt monn hos foreningen og ledelsen.

Jordvernforeningen har ti års jubileum i år, og ble dannet på grunn av press på dyrket mark rundt vestfoldbyene, langs E18 og utbyggingsplaner rundt Torp flyplass. Foreningen har utarbeidet håndbok om jordvern som er spredt til kommunepolitikere i Vestfold og resten av landet.

- Jordvern er viktig, det handler om at kommende generasjoner skal få muligheter til å dyrke mat. Politikerne er ikke flinke nok til å planlegge. Dyrket mark er billig og enkelt å bygge på. Vestfold har den beste jorda i landet og den er utrolig mye verdt, fortalte Olav Nordheim, og la til at den nye traseen på E18 fra Gulli til Langåker bygger ned mer enn 500 mål med matjord.

Jordvernforeningen ser på EMIL-prisen som en inspirasjon.

- Dette forplikter til videre innsats, mente en glad Nordheim.

- Vi lever i mulighetenes tider

Det var en optimistisk Hans Edvard Torp som talte til medlemmene i Vestfold Bondelag. Samtidig konstaterte han at fremtiden også er full av utfordringer.

- Den globale matvaresituasjonen er i endring, og gir økt fokus på matproduksjon. Aldri har jordvern vært viktigere. Det produseres for lite storfe, sau og svin. Varig underdekning av kjøtt er et problem vi må gjøre noe med. Dette gir oss mulighetenes tider, sa lederen.

At det produseres for lite kjøtt begrunner han med bøndenes dårlige økonomi og at det nå er en galopperende kostnadsvekst som øker utgiftene.

- Det er et tankekors at Norge har verning av skog og strandsone for å sikre biologisk mangfold og rekreasjon, mens vi mangler et tilsvarende vern for å sikre nok mat.

Sett fra Vestfold mener Torp at det må satses på grønnsaker, korn og flere beitedyr.

- Strandsonene er i ferd med å gro igjen. Her trenger vi å sette inn beitepatruljen, mente han.

Bondelagslederen håper på et godt jordbruksoppgjør i år.

- Vi må oppnå et resultat som løfter inntektene, styrker investeringsevnen og som gir fremtidstro og rekruttering i landbruket.

Nye bønder inn i styret

Leder Hans Edvard Torp og nestleder Elin Røed ble gjenvalgt på Vestfold Bondelags årsmøte på Gjennestad i går.

Cathrine Stavnum og Paul Edvard Vittersø fra Tjølling ble valgt til nye styremedlemmer. De overtar plassene etter Thrine Rastad og Bente Stensland som ikke ønsket gjenvalg. Styremedlem Inge Myhre var ikke på valg.

Nye varamedlemmer er Sondre Austein, Rune Dreng og Thorleif Muller.

Norges Bondelag

* Er den største fagorganisasjoner for bønder i Norge. Har som mål å «samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser».

* Norges Bondelag har 61.000 medlemmer, fordelt på 607 lokallag og 18 fylkeslag.