- Det vil si at vi må øke importen, sier en bekymret leder i jordvernforeningen i Vestfold, Olav Nordheim.

Han mener Larvik kommune ikke tar forvaltningen av jordressursene alvorlig nok.

Tidligere denne måneden ble arealplanen for Larvik kommune vedtatt i kommunestyremøte. I arealplanen er blant annet 40 mål dyrket mark på jordbruksområdet Sundby i Kvelde foreslått omdisponert.

- Dette er fulldyrket, lettbrukt og god matjord, hvor man kan dyrke korn og grønnsaker. Isolert sett er ikke dette arealet en katastrofe, men det er lett å ta en bit her og en bit der, og til sammen blir det etter hvert mye. Matjord er en ikke-fornybar ressurs, så omdisponert areal blir tapt for evig og alltid, sier Nordheim.

I kommunestyremøtet 17. oktober kommenterte rådmannen saksutredningen.

- Han snakker ikke sant når han sier at landbrukskontoret har vært involvert i saksutredningen. Heller ikke landbrukssjefen har ikke gitt jordbruksfaglige vurderinger av noen områder. Er kommunen da egentlig skikket til å forvalte jordressursene?, undrer Nordheim, som også synes det er kritikkverdig at ordføreren under kommunestyremøtet avviste alle forsøk på diskusjon.

Nordheim mener også at boligbehovet ikke er et godt nok argument for å omdisponere jord i Kvelde.

- Det er direkte galt å tillate bygging på Sundby østre på grunn av boligmangelen, fordi behovet ikke er tilstede. I Kvelde er det mange andre boligområder, sier Nordheim.

Nordheim er ikke nådig i kritikken mot de som har stått for saksopplysningene.

- Det er gitt mangelfulle og feil opplysninger, for eksempel at området er inneklemt og ugunstig å dyrke, da det ligger inntil eksisterende bebyggelse. Dette er direkte feil. Sundby østre er en del av et større sammenhengende jordbruksområde og det er ikke inneklemt eller ugunstig å dyrke, mener Nordheim.

Klimaendringene kan endre forutsetningene for matproduksjon over hele verden.

- Derfor påhviler det kommunestyrets medlemmer et stort ansvar å ta de riktige avgjørelsene, også for kommende generasjoner. De har et stort ansvar i å forvalte jordressursene. Det må de ta på alvor, sier Nordheim.

- Vi skjønner at det av og til er vanskelig å unngå å nedbygge dyrket mark. E18, for eksempel, krever masse. Men vi må ha fokus på det. Ellers vil vi snart ikke har matjord igjen i Larvik.