Det er forslaget som adm. dir. Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold (SiV) la fram i går ettermiddag, og som styret skal ta stilling til i sitt møte 17. desember. Dermed har sykehusdirektøren trukket den konklusjonen mange lenge har fryktet, og som har utløst protestaksjoner og underskriftskampanje med stor oppslutning i lokalbefolkningen.

I forslaget til vedtak heter det blant annet at styret for SiV legger til grunn at det er medisinskfaglig grunnlag for og helsepolitisk riktig å samle akuttvirksomheten i Vestfold i ett allsidig akuttsykehus.

Det går også fram av forslaget og utredningen som styret nå får seg forelagt, at det vil være netto 14,9 millioner kroner å spare på å gjennomføre disse endringene, en kostnadsreduksjon som innarbeides i SiV's budsjett for 2008, som styret også skal ta stilling 17. desember.

Direktør Kinserdal understreker i sin utredning at en avvikling av akuttfunksjonen ikke er begynnelsen på en «demontering» av Larvik sykehus. Han foreslår i stedet at virksomheten ved sykehuset i Larvik styrkes med forsterket satsing på ortopedi med etablering av elektiv - planlagt - ortopedisk virksomhet, etterbehandling/rehabilitering, geriatri og økt poliklinikk-aktivitet.

- Det bør imidlertid arbeides videre med både utvidelse av dagens tilbud og med å utvikle nye og andre tilbud ved sykehuset i Larvik. Dette bør særlig gjelde pasienter med kroniske sykdommer, eldre pasienter og pasienter med behov for nærhet til behandlingstilbudet, for eksempel kols- og diabetespasienter, pasienter med behov for dialyse, og pasienter med behov for tilbud innen rehabilitering. Områder som videre peker seg ut, er samarbeid med kommunene om utvikling av en form for «halvannenlinjetjeneste». Det bør ses ytterligere på muligheter for samarbeid med SSR Stavern (Kysthospitalet), skriver Kinserdal blant annet i saksutredningen.

Han framholder at utredningsarbeidet så langt ikke har tydeliggjort hva som kan utvikles i Larvik. Årsaken til dette er blant annet at det både i media, lokalmiljøet, Siv-miljøet og utredningsgruppen har vært akuttmottakets skjebne som har vært i fokus. Derfor mener Kinserdal det er viktig å få en rask avklaring om akuttfunksjonene, slik at man kan konsentrere seg om utviklingsarbeidet innen andre områder av spesialisthelsetjenesten i Larvik.

Som bakgrunn for innstillingen som nå foreligger, har saken vært utredet i en egen arbeidsgruppe med to brukerrepresentanter, en representant for ansattes organisasjoner, hovedverneombudet, samt fem ansatte på sykehuset i Larvik, valgt på allmøte.

Medlemmene i gruppen er enig om at det på sikt er riktig å samle alle akuttfunksjoner for pasienter som trenger innleggelse på sykehuset i Tønsberg. De mener at dette vil være trygt for befolkningen, forutsatt tilstrekkelige ressurser der akuttfunksjonen samles. Det er også enighet om at sykehuset i Larvik må utvikles videre.

Gruppen har imidlertid vært delt i synet på den endelige anbefalingen. Et flertall på åtte har anbefalt alternativet som innebærer at akuttfunksjonen for innleggelser i Larvik nedlegges. Et mindretall på fem vil opprettholde akuttfunksjonene som i dag, men legge ned medisinsk etterbehandlingspost. Et mindretall på ett medlem har gått inn for å utvide akuttfunksjonen i Larvik og øke antallet akuttinnleggelser.