Frostvedt skole blir nedlagt

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Venstre og SV ble vedtatt med 19 mot 16 stemmer i dagens kommunestyremøte. Les loggen fra møtet her.

Etter mange innlegg i dagens kommunestyremøte ble fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Venstre og SV vedtatt med 19 mot 16 stemmer. SP stemte også for forslaget under avstemming onsdag.

Les også våre skoleartikler på www.op.no/skole.

Forslaget innebærer blant annet at Frostvedt skole legges ned, mens Hvarnes, som opprinnelig ble foreslått nedlagt av rådmannen, består.

Les mer om saken i ØPs papirutgave tordag, og se avgjørelsen nedenfor.

HER ER DAGENS SAKSLISTE/LOGG:

Interpellasjon - anonym retting av prøver 10. trinn

- Forslag til vedtak (Fra Høyre): For å gjøre karaktersettingen mest mulig objektiv, innføres det en forsøksordning med anonym retting av prøver i fagene norsk, matematikk og engelsk på 10. trinn ved utvalgte skoler i Larvik kommune. Forsøket gjennomføres over to år, hvorpå evaluering av prosjektet legges frem for kommunestyret. Vedtak: Det innføres ikke en forsøksordning med anonym retting av prøver for 10.trinn i Larvik kommune.

Interpellasjon – Gjestehavn

- Forslag (KRF, HØYRE OG FRP): Larvik kommune ber Havnestyret gjøre en utredning vedrørende mulighetene for en gjestehavn i indre havn og forelegge dette for kommunestyret i løpet av 2013. Forslaget ble vedtatt.

Framtidig skolestruktur i Larvik kommune

Fellesforslag fra Ap, V og SV ble vedtatt:

- 1. Planen ”Kvalitet i skolen” revideres og legges frem for kommunestyret innen utgangen av 2013. Oppvekstkomiteen får statusrapport tre ganger årlig i forbindelse med tertialrapporteringen. Kommunestyret får rapporten som melding samtidig.

2. Hvarnes skole og Kvelde skole vurderes å samlokaliseres i Kvelde i 2017. Om elevtallet på Hvarnes reduseres vesentlig, vil samlokaliseringen vurderes på et tidligere tidspunkt.

3. Nanset skole og Frostvedt skole samlokaliseres i en ny 3 parallellers barneskole på Torstvedt innen 2017. Driften ved Nanset og Frostvedt skoler opphører når ny 1 - 7 skole på Torstvedt tas i bruk. Torstvedt skole skal prosjekteres som en 4 parallellers barneskole.

4. Stavern skole og Brunla ungdomsskole samlokaliseres i en kombinert barne - og ungdomsskole på Brunla innen 2017. Driften ved Stavern barneskole opphører når kombinert barne - og ungdomsskole på Brunla er ferdigstilt.

5. Skolestruktur i sone 6 for skolene Tjodalyng - Østre Halsen - Valby og Mellomhagen og i sone 2 for skolene Sky og Langestrand vurderes på nytt tidligst i 2017. Skolestrukturen vurderes i etterkant av rullering av kommunensarealplan og eventuell rullering av RPBA.

6. Eventuelle inntekter av salg av skoleeiendommer skal inngå som finansiering av nye skoleprosjekter ihht. overstående pkt. 3 og 4. Driftsmessige besparelser av overstående tiltak skal tilfalle skolen i sin helhet.

Larvik Arena IKS. Dekning av negativ egenkapital

- Inndekning av Larvik kommunes andel på 50% av negativ egenkapital pr 31.12.2012 med kr 1.371.991, godkjennes. Tilsvarende beløp overføres Larvik Arena IKS ved en styrket bevilgningsramme til rapporteringsområde.

Fv 55, Skårabakken - Berg, reg.plan og detaljplan for g/s-veg langs sørsiden. Sluttbehandling.

- Forslag til detaljert reguleringsplan for gang-/sykkelvei langs FV 55 fra Skårabakkentil Berg, plan ID200966, med tilhørende plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 14.05.2013, vedtas.

Steinsnes vest - Gbnr: 1005/1 , detaljert reguleringsplan, sluttbehandling

- I hht plan- og bygningsloven §12 -12 vedtas detaljert reguleringsplan Steinsnes vest - gbnr: 1005/1.

Rullering av utredning om fysio-og ergoterapitjenesten med tiltaksplan, Helse- og rehabiliteringstjenesten.

- Utredningen om fysio- og ergoterapitjenestene med tiltaksplan for perioden 2013 - 2016 tas til etterretning.

Primæroppgavefondet. 1. tertialrapport 2013

- Styret i primæroppgavefondets rapport for forvaltningen av fondets midler pr 1. tertial 2013, tas til orientering.

Kulturhuset Bølgen. 1. tertialrapport 2013

- Kulturhuset Bølgens rapport pr 1. tertial 2013, tas til orientering. Følgende endringer i investeringsbudsjettet godkjennes med den finansiering som er beskrevet i saker som er behandlet av styret i Bølgen, møte 24. april 2013 (beløp ekskl mva): Sanden scene, miksebord kr 165.000. Café/foaje/messanin – diverse utbedringer kr 2.800.000. Solavskjerming kr 280.000. Formannskapet henstiller til styret at uteområdet rundt bølgen må sikres og merkes tydeligere i forhold til trinn, forhøyninger etc. som er til fare, spesielt for handicappede.

Larvik kommunale eiendom. 1. tertialrapport 2013

- Styrets rapport for 1. tertial 2013 for Larvik kommunale eiendom KF, tas til orientering. LKE finansierer selv sluttføringen av reguleringsarbeidet med Guriskogen Vest. Beløpet 180.000 finansieres av ubundet tomtefond.

Første tertialrapport 2013

- Forslag fra Ap, V, SV og Sp: Rådmannens forslag om at bevilgning av egenkapitalinnskudd til KLP skal dekkes afv driftsmidler omgjøres til at dette beløpet, cirka 5,3 mill kroner, dekkes av primæroppgavefondets aktivaklasse til dette formål. Frigjorte driftsmidler bevilges til lærebøker og andre læringsressurser i skolene og inkluderer nødvendige omstillingsmidler til Nanset og Frostvedt skoler. En eventuell rest av bevilgningen ved regnskapsavslutningen avsettes til et fond med samme formål ble vedtatt.

Rammer for Strategidokument 2014-17

- Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Kirker og kulturbygg. Disponering av vedlikeholdsfond 2013

- Avsatt beløp i regnskap 2012 til vedlikeholdsfond for kirker og kulturbygg med kr 2.673.343,53 foreslås disponert med like store beløp til Larvik kommunale eiendom (LKE) og Larvik kirkelige Fellesråd (LKFR)

Disponering av frigjorte steinmasser i forbindelse med vei og jernbaneutbygging

- Rådmannen inngår en avtale med Statens Vegvesen om disponering av steinmasser til sikringstiltak ifm kvikkleiresone Stubberud. I arbeidet med kommuneplanens arealdel vurderes behov og steder for deponier.

KOU vann og avløp 2014 – 2017

- KOU 2013:2 Vann og avløp 2014 - 2017 tas til orientering. KOUen legges til grunn for prioritering i kommende strategiplan. Rådmannen bes vurdere om dagens investeringsnivå, jfr. rådmannens forslag, er tilstrekkelig i et langsiktig perspektiv jfr. kommunens samfunnsplan.

KOU 03-2013. KOU vei og trafikk 2014-2017 – 2017

- Tas til orientering.

Ansettelsesstopp

- Ansettelsesstoppen oppheves fra 1.7.2013.

Administrativ organisering - øverste nivå

- Larvik kommunes øverste administrative ledelse deles inn i følgende tjenesteområder: Kultur og oppvekst, Helse og omsorg, Areal og teknikk. Hver av tjenesteområdene ledes av en kommunalsjef. Larvik kommune viderefører stillingen som ass. rådmann. Stillingen gis et særlig ansvar for plan og samfunnsutvikling.

Sammenslåing av legater - Felleslegatet for helsevern og sosial omsorg og Kathinka Severine Nilsens legat

- Kathinka Severine Nilsen legat slås sammen med Felleslegatet for helsevern og sosial omsorg i Larvik kommune.

Artikkeltags