Larvik kommune må tilpasse bemanningen etter økonomien.

- Vi ser at budsjettet for 2005 er veldig stramt, og vi må gjøre noen tiltak for å holde budsjettet, sier konstituert rådmann, Astrid Sommerstad.

Kommuneledelsen betegner ansettelsesstopp som et kraftfullt virkemiddel, og som man har gode erfaringer med fra tidligere.

I dialogforum sist onsdag, i møtet som ordføreren betegnet som et «Ikke-møte», redegjorde Sommerstad for den økonomiske situasjonen. Der ble ansettelsesstoppen diskutert med politikerne.

- Vi hadde en uformell gjennomgang på mange områder. Redegjørelsen for den økonomiske situasjonen kommer formelt i tertialrapporteringen som skal behandles av kommunestyret i juni, opplyser Sommerstad.

Det betyr at kommunestyret i juni vil kunne foreta endringer i budsjettet. Men kommuneledelsen har ikke tid til å vente, og har allerede nå etter tre og en halv måned sett hvor det bærer dersom de ikke gjør noen grep nå.

Sommerstad opplyser at ansettelsesstoppen er drøftet med resultatenhetslederne og de hovedtillitsvalgte.

- De hovedtillitsvalgte har gitt sin støtte, de forstår alvoret og bidrar på sin måte til å finne en positiv løsning. Det er en stor andel av kommunens budsjett som går til lønn, og det er der vi først må begynne, forklarer Sommerstad.

Alle stillinger som skal lyses ut, må først til en vurdering om det faktisk er et behov.

- Vi vil foreta noen ansettelser, opplyser Sommerstad.

De vil nødig komme i strid med lovverket. Noen ansettelser kan man ikke komme utenom.

Det er i budsjettet lagt inn en omstillingsgevinst på tre millioner kroner. Organisasjonsutvalget som Sonja M. Bartholsen (Ap) leder, skal i juni levere sin innstilling. Administrasjonen vil da kunne få en stor og krevende omorganisering i fanget, derfor vil en nedbemaningsprosess nå, etterfulgt av en omorganisering om kort tid, bli vel mye å takle for organisasjonen.

Kommuneledelsen velger derfor i første omgang å innføre ansettelsesstopp.

Ansettelsesstoppen ble innført med virkning fra og med i går. Alle ansettelsesprosesser som er under arbeid, og som ikke kan avsluttes, gjennomføres som planlagt. All utlysing av ledige stillinger skjer ved intern utlysing, og etter ansettelsesreglementets rutiner på internt utlyste stillinger kan kun de faste ansatte være søkere.

Det er flere forhold som kan få betydning for budsjettet til enhetene i kommunen. I kommunestyret i morgen vil politikerne ta stilling til blant annet om de enhetene som hadde et mindreforbruk i fjor, skal få med seg midlene inn i 2005. De som hadde et merforbruk, vil måtte dra med seg røde tall.

- Jeg vil føye til at administrasjonen har en god dialog med politikerne om bevegelsen i økonomien, sier Sommerstad.

Hun påpeker at budsjettet for 2005 og økonomiplanen for 2005-2008 dessuten er godkjent av fylkesmannen.

- Godkjenningen bygger på at fylkesmannen ser at Larvik kommune er flinke til å levere, og holde seg innenfor budsjettet, påpeker Sommerstad.