- Statens vegvesens forslag til bredde på 20 meter ser vi som svært uheldig. Det er viktig at stamveien framstår mest mulig lik på hele strekningen gjennom Vestfold, altså en bredde på 26 meter, skriver politimester Marie Benedicte Bjørnland i et brev til Vegvesenet.

Tall som Politiet har innhentet viser at trafikkveksten på E18 ved Solum viser en økning på 50 prosent på 10 år (1994-2004). Prognosen i tilsvarende periode var på 15 prosent.

Trafikkveksten på E18 i Vestfold ligger mer enn ett prosentpoeng over veksten på det øvrige veinettet i fylket, og ÅDT-tall for 2005 viser at det på E18 ved Solum passerte 13.388 kjøretøyer. Andel av tunge kjøretøy var 19 prosent.

En personbil har i gjennomsnitt en bredde på ca 1,80 meter, mens et vogntog er på ca 2,50 meter.

- Ved å anlegge en veiskulder som foreslått på 1,50 meter vil dette medføre meget stor risiko for en vogntogsjåfør å beve seg på utsiden av kjøretøyet. Dersom vedkommende i tillegg skal foreta for eksempel en sikkerhetskontroll dersom noe skjer, vil dette ikke kunne gjennomføres uten at han utsettes for fare, hevder politimester Bjørnland.

Hun mener at det ved en bredde på 20 meter vil det også skape problemer dersom det blir store nedbørsmengder som vi har sett siste år.

- Store snømengder medfører også at veiskulderen blir vesentlig redusert, slik at dersom man må foreta en nødstopp vil man bli stående i høyre kjørefelt. Ved en fartsgrense på 100 km/t vil dette medføre stor risiko, hevder Vestfold politimester, som anmoder på det sterkeste om at veien anlegges med samme bredde som E18 for øvrig i Vestfold - altså 26 meters bredde.