Mens deler av det politiske miljø kjører knallhardt for å beholde bygninger på tidligere Rakke Fort, foreslår rådmannen overfor planutvalget at tidligere kontrolltårn og ammunisjonsbygg kan rives.

Planutvalget skal behandle søknaden fra Forsvarsbygg Skifte Eiendom om tillatelse til å rive kontrolltårnet med bruttoareal på 123 kvadratmeter og ammunisjonshuset, med bruttoareal på 180 kvm. Begrunnelsen er at Forsvaret trekker seg ut av Rakke, og vil rydde og sikre området for allmennhetens bruk. Det opplyses at riving av kun disse to installasjonene er søknadspliktige. Det andre kan rives uten forutgående søknad.

Som kjent har deler av det politiske miljø reagert sterkt på at riving av installasjonene på tidligere Rakke Fort ble satt i gang. I kommunestyrets møte for en uke siden ble det vedtatt et forslag fra Frps Per Manvik om å be planutvalget stoppe rivingen.

Skifte Eiendom har frivillig gått med å midlertidig stopp fram til ny befaring 8. mai. Men nå går altså Larvik-rådmannen inn for at både kontrolltårnet og ammunisjonsbygget tillates revet.

Bygningene er i dårlig forfatning. Rådmannen ser det slik at disse bygningene - uavhengig av hvor mye som bevares for ettertiden av øvrige anlegg i området, som skyttergraver og bunkere med videre - ikke representerer en slik historisk interesse at rivingssøknaden for bygningene av den grunn må avslås.

Det henvises til at området er landbruks-, natur- og friluftsområde i kommunedelplan for Stavern, der friluftsliv er dominerende interesse. Rakke Fort er ikke nevnt i kommunedelplan for Stavern når det gjelder kulturminner, kulturmiljø og kystkultur. Det er ikke avmerket som spesialområde formål bevaring.

Rådmannen viser til at kommunen generelt sett kan avslå rivingssøknaden etter plan- og bygningsloven - i påvente av reguleringsplan for området, men han kan ikke anbefale et slikt planarbeid, med bakgrunn i foreliggende rivingssøknad.

- Tilrettelegging av området og sikring av anlegg/installasjoner bør også i fortsettelsen skje i forhandlinger mellom kommunen og Forsvarsbygg/Direktoratet for Naturforvaltning, mener rådmannen.