Gå til sidens hovedinnhold

Referat fra kommunestyremøtet

Artikkelen er over 14 år gammel

Les loggen fra kveldens kommunestyremøte på undersiden.

(Vi beklager at vi har hatt en del tekniske forstyrrelser på vår sending på video i kveld.)

Saksliste:

- Meldinger

Rådmannen har lagt fram en melding om siste del av utbyggingen på Furuheim sykehjem. Det viser seg at deler av 70-bygget kan beholdes, og det vil gi 13 sykehjemsplasser i tillegg til de 20 som er planlagt.

Ole Martin Manvik (Frp) går inn i kulturhusgruppa. Han erstatter Per Manvik (Frp).

- Regional utviklingsstrategi Vestfold – Høring

Kommunestyret slutter seg til de målene og tiltakene som er satt for regional utviklingsstrategi for Vestfold 2006-2009. De mener derimot at det ikke er hensiktsmessig å behandle teamet "Regionalisering" som en del av fylkesplanen. Høyre og Frp er i mot regioner, og er dermed i mot planen.

- Reduksjon av antall resultatenheter – sluttrapport

Rapporten behandles nå. Ap, SV, Sp og Frp har fremmet et forslag om at pleie og omsorg, boligtjenesten for funksjonshemmede og barnevernet ikke skal berøres av innsparing. Det utgjør nærmere 1,4 millioner kroner. Pengene skal tas fra disposjonsfondet.

Frp har fremmet et forslag om at Hvarnes skole og barnehage skal ha en rektor, ikke avdelingsleder.

Rådmannen får pepper for å ha fordelt innsparingen på 6 mill. på samtlige enheter.

Hallstein Bast (V) tok opp forslaget fra komiteen, om skolesjef og barnehagesjef, ble nedstemt. Forslaget fikk kun Bast ene stemme.

Sluttrapporten ble tatt til etteretning. Frps forslag om at Hvarnes skal ha en rektor ble enstemmig vedtatt. Fellesfroslaget fra Ap, SV, Sp og Frp om at enhetene som ikke er berørt av omorganinseringen på ialt 1,4 mill, ble vedtatt imot Larvikslista og Høyre.

- Pasientombudet i Larvik – Årsmelding 2005

Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt. Mot to stemmer ble det vedtatt at rådmannen gjør pasientombudsmannen bedre kjent for aktuelle brukere. Forslaget om at pasientombudet inviteres til å reise rundt på de forskjellige institusjoner og eldresentra falt med 21 mot 14 stemmer.

- Skjenkebevilling - Beck's Brasseri og Bar, Fritzøe Brygge, Larvik

Ble innvilget imot 2 KrF.

- Skjenkebevilling Ferdinand's Pub, Storgt. 32, Larvik

Ble innvilget imot 2 KrF.

- Skjenkebevilling - La Bodega, Storgt. 16, Stavern

Ble innvilget imot 2 KrF. Også Venstre gikk imot uteserveringen.

- Evaluering av forsøket med brukerstyre/utvidet SU og opprettelse av skolemiljøutvalg

Ordningen med utvidet Samarbeidsutvalg (SU) iverksettes for alle skoler i kommunen fra høsten. Hovedprinspippet i ny og utvidet myndighet av SU ligger i at SU skal ha en rådgivende funksjon når det gjelder faglige spørsmål og avgjørende myndighet når det gjelder skolens organisering og drift. Forsøksordningen med brukerstyrte skoler, med foreldreflertall avsluttes dette skoleåret. Fylkesmannen har gitt uttrykk for at Larvik kommune ikke kan påregne å få forlenget dispensasjonen fra opplæringsloven.

- Ressurssenter for ungdom

Kommunestyret stilte seg enstemmig positivt til oppstart av Ressuressenter for ungdom.

- Kunstgressbaner - kommunens engasjement

Det foreslås at kunstgressbaner prioriteres opp mot andre idrettsanlegg ved årlig rulering av "idrettens anleggsplan". Kommunalt tilskudd til kunstgressbaner vurderes ved årlig behandling av Strategidokumentet, da sett i sammenheng med prioritering i "idrettens anleggsplan". Kommunens tilskudd til drift av kunstgressbaner behandles ved årlig tildeling av driftstilskudd til idrettsanlegg. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- Poesipark

Rådmannen foreslår at poesiparken realiseres som kommunal ledet prosjekt. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Ny museumsstruktur i Vestfold

Oppvekst- og kulturkomiteen innstiller på at rapporten "Utredning av ny museumsstruktur i Vestfold" tas til orientering. Larvik kommune skal delta i et videre utredningsarbeid om en hensiktsmessig konsolidering av museene i Vestfold. Kommunen ber også om at utredningen omfatter et alternativ med mindre omfattende konsolidering i Vestfold. Det bes også om at rådmannen belyser konsekvenser ved å la Larvik Museum stå som egen museumsenhet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- Høring av forslag til endring av lov av 15. juni 2001 nr.75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell Uttalelse fra Larvik kommune

Rådmannen foreslår at ansvaret for tilfredstillende tilgang på klinisk veterinærtjeneste fortsatt bør være statlig og at plikten til å delta i klinisk vakt opprettholdes. Enstemmig vedtatt.

- Høring - Bompengeutredning "Finansiering av E18 i Vestfold"

Larvik kommune anberfaler at fylkestinget stiller seg positivt til at utbyggingen av E18 fra Gulli til Telemark grense finansieres ved flere antennepunkter basert på etterskuddsinnkreving. Kommunestyret ber om å få lavest mulig avgift for å begrense trafikklekkasje til Raveien mellom Sandefjord og Tønsberg. Kommunestyret ber også om at det ferdigbygges gang/sykkelvei på hele denne strekningen for å begrense de sikkerhetsmessige og miljømessige ulempene av trafikklekkasje.

Ikke overraskende fremmet Fremskrittspartiet forslag om at veien skal fullfinansieres fra staten.

Forslaget til rådmannen ble vedtatt mot Fremskrittspartiets åtte stemmer.

- Gjenvinningsstasjonene i Vestfold

Larvik kommune ønsker å være med på den nye ordningen for gjenvinningsstasjonene i Vestfold, som foreslått av Vestfold Avfall og Ressurs (VESAR)

Saken ble enstemmig vedtatt.