Storskolen i Larvik blir for dyr

Artikkelen er over 12 år gammel

Vestfold fylkeskommune vil foreta en omprosjektering av "Synergi" som er konseptet for utbygging av Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

DEL

Dagens tegninger gjør nemlig prosjektet for dyrt.

Framdriften i prosjektet kan bli noe forsinket som følge av den bearbeidingen som skal foretas. Det settes inn økte ressurser i prosjektorganisasjonen for å gjennomgå prosjektet. Målet er snarest mulig å kunne utarbeide et omarbeidet skisseprosjekt som er basert på de viktigste hovedprinsippene i Synergi og den vedtatte reguleringsplanen.

Bearbeiding av vinnerutkastet Synergi har avdekket tre forhold i følge prosjektdirektør Pål Enersen.

- Synergi er ikke byggbar innenfor den økonomiske rammen som er satt for skoleprosjektet. Videre har Synergi begrenset funksjonalitet som skolebygg og er for lite fleksibelt i forhold til framtidige endringskrav. Takket være den valgte samspillsmodellen kan vi gjøre dette nødvendige grepet nå istedenfor etter at forprosjektet er lagt fram til politisk behandling, sier Pål Enersen.

Den justerte kostnadsrammen for Thor Heyerdahl videregående skole er nå beregnet til netto 802,7 millioner kroner; inklusive tomt og kostnader til vei. Byggeprogrammet var i september 2004 kostnadsberegnet til 597 millioner kroner, men da uten tomt og veikostnader. Prisstigningen i perioden september 2004 – desember 2006 er beregnet til 141,4 millioner kroner. I 2007 og 2007 forventes en prisstigning på 7-8 prosent pr. år. Kostnadsrammen for prosjektet har videre økt som følge av treningssenter og arena som begge forutsettes å være selvfinansierende.

Det totale brutto finansieringsbehovet for prosjektet er 860,7 millioner kroner. I dette inngår selvfinansiert andel arena og selvfinansiert treningssenter.

- Årsaken til den sterke prisstigningen er at Norge har den største aktiviteten i byggesektoren noen gang. Stor aktivitet i Vestfold gir også grunn til bekymring. Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks fanger ikke opp de raske svingningene. Den tar ikke hensyn til geografiske forhold, endringer i fortjenestemarginen og kapasitetsproblemer i bransjen, sier Pål Enersen.

Synergi

Vestfold fylkeskommune har engasjert Prognosesenteret AS for å utarbeide en rapport om prisstigningen i perioden 2004 og 2006 og utviklingen videre. Prognosesenterets analyser viser en prisstigning på 23,5 prosent i perioden 2004 – 2006. Prognosesenteret venter et vedvarende høyt aktivitetsnivå i årene framover.

- For eksempel vil det nye operabygget i Oslo basere sine justeringer for prisstigning på prognoser fra Prognosesenteret. Det har vist seg å være et prinsipp som i stor grad følger den reelle utviklingen i markedet, sier Pål Enersen.

Hovedutvalget for utdanning i Vestfold fylkeskommune ble på mandagens møte orientert om status for planleggingen av Thor Heyerdahl videregående skole. Den justerte kostnadsrammen for Thor Heyerdahl videregående skole vil bli behandlet i budsjettet for 2007 og økonomiplanen for 2007 – 2010. Forprosjektet vil bli lagt fram til behandling i fylkestinget våren 2007.

(Kilde: Vestfold fylkeskommune)

Artikkeltags