Venstre vil opprettholde et barnehagetilbud der offentlige og private spiller hverandre gode.

Barnehageløftet i 2007 er en av de virkelige store velferdsreformene i vår tid. Rødgrønn regjering gjennomførte og lovte med dette full barnehagedekning for alle barn, og også med dette sikre kvinners arbeidsdeltakelse etter permisjon.

Den massive kritikken mot private barnehager; omtalt som «Velferdsprofitører» startet kanskje da ved at private investorer fikk tilgang/ble oppfordret av myndighetene til å gå inn i barnehagefeltet – Noen kjøpte og solgte bygg – og kan ha blitt rike som følge av salgene. Det ble verken satt tidsbegrensninger for eiertid/salg – heller ikke til hvor mange enheter en aktør kunne eie eller selge. En del barnehager ble organisert i store kjeder.

Barnehageløftet førte til at moderne barnehager heretter skulle være større enn en avdeling – Også de små barnehagene fulgte med og bygde nye avdelinger og hus – og tok opp lån og risiko.

Før 2007 kunne det være vanskelig å oppdrive barnehageplass, og uorganisert dagmamma var et vanlig barnepassalternativ.

I tillegg fantes det ideelle barnehager som å i ulike varianter. Mange drives veldedig fra en bedrift eller religiøs menighet eller fra organisasjoner. Fellestegnet for disse er at de ikke har investert i egne bygg som er avhengig av store lån, og kan være subsidiert gjennom husleie og milde gaver.

En rekke ideelle barnehager ble med i reformen og utvidet og bygde nye avdelinger – tok selv opp lån og risiko: Lån som utløste behov for overskudd. Ideelle barnehager har ikke overskudd som formål – og siden nedbetaling av lån er avhengig av overskudd ble en del ideelle barnehager derfor gjort om til skattepliktige aksjeselskap. Drift av barnehage med flere avdelinger, låneforpliktelser, selskapsform, skatteplikt, rapporteringer, offentlige krav, flere ansatte, lønns og pensjonsforpliktelser, statistikk og profesjonsheving; profesjonaliserte private barnehager. Undersøkelser viser at lønn/pensjon som regel er regulert gjennom framforhandlet tariff og pensjon av partene.

Mer enn halvparten av landets barnehager er private. Mer enn halvparten av barnehagebarna går i privat barnehage. Disse barnehagene har oppstått som et resultat av politiske bestillinger.

Å stramme inn for private barnehager vil føre til at særlig de små private barnehagene vil bukke under. Kommunalisering av barnehager vil måtte bety salg av private barnehagers bygninger – eller nybygging. Det ville kreve et helt nytt barnehageløft.

At hver velferdskrone skal gå til drift av barnehage er en ufullstendig fortelling der investeringer i bygninger ikke er tatt med, en har hoppet bukk over selve forutsetningen for barnehageløftet; At offentlig og private sammen sørget for full barnehagedekning.

Private barnehager bør i framtida vurderes for hva de er i seg selv; et likestilt tilbud, med likestilte ansatte – på samme måte som bemanningsnorm, pedagognorm og krav til lønnsbetingelser og pensjon kan sidestilles.