I årets siste kommunestyremøte blir budsjett og strategidokument behandlet. Dette er store viktige saker som gir en retning for både nær og litt fjernere framtid. Veien fram til et vedtak, som ble gjort 15.12, er ganske lang og innholdsrik.

Denne høsten har budsjettarbeidet vært litt annerledes, ved at flere partier ble invitert til samarbeid. Dette initiativet ble tatt fordi vi tror at en kommunes utfordringer løses best i fellesskap, og fordi vi ønsket å lytte til flere stemmer. Fra Arbeiderpartiets ståsted har dette samarbeidet vært givende og inspirerende, og vi er overbevist om at det er lagt et godt grunnlag for videre samarbeid. Vi håper dette bare er en begynnelse.

Det har vært en del oppmerksomhet rundt alle foreslåtte kutt i budsjettet, og da mener vi det er viktig å minne hverandre på alt det gode som også er lagt inn i Strategidokumentet. Dette er resultater av politiske prioriteringer, som nå blir videreført. Vi har lyst til å nevne satsingen på våre unge, gjennom blant annet økning i antall lærlinger, byutviklingsprogrammet, satsing på samferdsel og prioritering av kommunens tjenester innen helse, omsorg og mestring.

Ingen av partiene har flertall i kommunestyret alene, og det vil også reflekteres i et budsjettforslag. Det er jo ingen tvil om at et rent Arbeiderpartibudsjett ville sett annerledes ut enn et rent Høyrebudsjett, og at vi alle må gi og ta i slike forhandlinger. Arbeiderpartiet er svært godt fornøyd med helheten i vedtatt budsjett, som blant annet innebærer at 5 partier samlet seg om en økning i rammen til skole. Dette er et viktig signal for oss å gi, og en prioritering av barn og unge.

Vi har også lyst til å gi litt ekstra oppmerksomhet til noen av våre hjertesaker.

Da vi fikk fremlagt Strategidokumentet i høst, var den foreslåtte økningen i foreldrebetaling i SFO noe av det første vi i Arbeiderpartiet la merke til, og ble bekymret over. En plass på SFO er viktig for mange familier, for at hverdagen skal gå i hop, og det er så mye viktig inkluderingsarbeid som foregår i SFO.

Derfor er det så viktig for oss å bidra til at barn som trenger dette tilbudet, ikke mister muligheten fordi det blir for dyrt for foreldrene. Vi er derfor glade for at vi kan opprettholde satsene på dagens nivå, kun justert for generell prisstigning.

Selvfølgelig kunne vi ønsket oss enda lavere betalingssatser, men der må vi sette vår lit til den nye regjeringen.

Et annet viktig tema for Arbeiderpartiet er forebyggende arbeid og lavterskeltilbud. Det er utfordrende å prioritere forebygging, fordi det sjelden er lovpålagt og fordi det er vanskelig å måle resultatene på kort sikt. Men verdien av at et menneske kommer tilbake i aktivitet og kanskje på sikt i arbeid er stor både for den enkelte og for fellesskapet.

Derfor er vi glade for å kunne opprettholde tilskuddet til gatefotballen. Vi ser at dette tilbudet gjør en stor forskjell for dere som deltar, og vi heier på dere.

Familiesentrene våre kan også betegnes som lavterskeltilbud, med de yngste innbyggerne våre som målgruppe. Det er helt sikkert veldig mange småbarnsforeldre fra både Tjølling og Kvelde som fint kunne kommet seg til et familiesenter på Fagerli. Men for dem som trenger litt ekstra trygghet og oppfølging kan det utgjøre en stor forskjell å ha et slikt tilbud i sitt nærmiljø.

Det å ha et lokalt tilbud som er for alle, og ikke bare for de som har spesielle utfordringer, kan bidra til god inkludering, trygghet i foreldrerollen og være en styrke for fellesskapet i det lange løp.

Kultur kan også være en viktig arena for inkludering, og vi har derfor vært opptatt av å sikre at både kulturhuset vårt Bølgen og virksomhet Kultur og idrett i kommunen får rammebetingelser som gjør det mulig for dem å fortsatt tilby kulturaktiviteter for alle innbyggere, uavhengig av størrelsen på lommeboka. De siste to årene med pandemi har virkelig vist oss hvor viktig kultur er for et samfunn.

Arbeiderpartiet har også vært opptatt av å finne løsninger for dykkerberedskapen, og dette begynte vi med gjennom et verbalforslag i budsjettet for 2021. Vi tror det er viktig for Larvik å ha denne beredskapen, men kommunen har ikke mulighet til å bære kostnadene alene. Vi har derfor videreført beredskapen, men med sterke føringer om at det må komme et betalingsregulativ for oppdrag som utføres for andre kommuner.

Arbeiderpartiet er opptatt av kvaliteten og innholdet i kommunes tjenester. I den forbindelse må vi ta inn over oss at vi må ta store grep for å kunne tilby gode nok tjenester i framtida. Vi har derfor vært med på å fremme et forslag om utredning av kommunens inntektsmuligheter. Eiendomsskatt er en av disse mulighetene.

Vi forstår at det må tas grep, og vi forstår at det må skje raskt. Derfor ber vi om denne utredningen, slik at vi kan få et godt grunnlag for prioriteringene kommunestyret må gjøre. Vi mener det er riktig å gjøre en utredning av denne muligheten og andre muligheter, både for å sikre politisk forankring, kunnskapsbaserte beslutninger og forutsigbarhet for både innbyggere og næringsliv. Vi vil se på både eiendomsskatt, nivå på tjenestilbudet vårt og muligheter for interkommunalt samarbeid.

VI mener det ville vært uansvarlig å ikke gjøre en slik utredning når vi vet hvilke utfordringer som ligger foran oss. Hvordan skal vi ellers skape et visst handlingsrom, og sikre at det faktisk er noen som ønsker å delta i lokalpolitikken i årene framover? Det er ikke lett å rekruttere nye krefter til lokalpolitikken når det eneste man kan friste med er muligheten til å være med å vedta kutt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet også et utredningsforslag som omhandler boplikt. Dette forslaget ble vedtatt av kommunestyret. I lys av fallende elevtall på noen av skolene våre, og det faktum at det er langt færre vinduer det er lys i hele året flere steder i Larvik, mener vi det er grunnlag for å se på om boplikten bør omfatte flere områder i kommunen vår.

Vi ønsker jo at flest mulig skal bosette seg her i den flotte kommunen vår med det mål å bli innbyggere på heltid.

Arbeiderpartiet ønsker å bidra til en samlende tilnærming når det gjelder kommunens muligheter, og vi ønsker å starte jobbingen med neste budsjett allerede tidlig i 2022. Vi vil ta ansvar, og vi vil bygge i fellesskap.