Gå til sidens hovedinnhold

Om kommunedelplanen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ovennevnte (kjedelige?) sak til kommunestyret 6.10. sier kommunedirektøren dette om forutsetningene for det valget vi nå binder oss til:

«For å støtte opp om den ønskede sentrumsutviklinga, og for å bidra til økt aktivitet og byliv anbefales det at kunnskapssenteret og rådhuset plasseres i sentrumskjernen, innen 250 meters avstand fra torget. Å styrke sentrumskjernen med offentlige funksjoner i forkant av jernbaneutbyggingen viser at kommunen satser på sentrum, som kan bidra til å stimulere til ytterligere private investeringer som igjen vil være gunstig for utviklinga. Ved en eventuelt realisering i forbindelse med eller i etterkant av jernbaneutbyggingen vil de kommunale investeringene bidra til byreparasjonen som blir nødvendig som følge av kulvertfremføring gjennom åpen byggegrop.

Før konkret lokalisering kan besluttes må konseptutredning, tidsperspektivet for realiseringen, kostnader og valg av finansieringsmodell vurderes nærmere.»

Sakens Vedlegg 5 «Sentrumsstrategi for Larvik. Byutvikling mot 2040» gir kommunestyret fire alternative plasseringer og så har vi forstått at det har kommet 4 til, fra hvor vet ikke kommunestyret?

De fire alternativene i våre sakspapirer er kalt Alt. 7 Torget, Alt. 3 Indre havn (ved Tollboden), Alt. 1 Bøkestredet og Alt. 5 Romberggata 4 koblet til Festiviteten.

Fra kommunedirektøren er forutsetningene for disse alternativene en tidligere sak i kommunestyret (KST-sak):

«Vurdering av lokalisering for et nytt rådhus og for et mulig samlokalisert kunnskapssenter, som inkluderer biblioteket, Larvik læringssenter (voksenopplæringa/Norskskolen), Global Learning og iFokus, er bestilt i KST- 220/18- Retningsvalg/konseptvalg for innhold i kunnskapssenter, 24.10.2018. I denne saken er det vedtatt at plasseringen skal være i Indre havn eller Sentrum og at den skal ses i sammenheng med ny jernbanestasjon. Sentrum tolkes her som den eksisterende sentrumskjernen i tilknytning til torget. Ny jernbanestasjon er vedtatt plassert i Kongegata.»

Her er altså forutsetningene en jernbanestasjon i Kongegata og frigjort areal i Indre havn.

Begge disse forutsetningene er etter dagens Nasjonale transportplan (NTP) endra av regjeringa Solberg og Stortinget. Så hva er forutsetningene nå.

Ja, det vi vet er at dobbeltsporet ikke kommer til Larvik og ny jernbanestasjon ligger heller ikke inne i vedtatt NTP. Og jernbanetraseen fra 1881 gjennom byen endres ikke!

Er vi da klar for å gjøre et vedtak om plassering av nytt rådhus og nytt kunnskapssenter? Og da har vi enda ikke snakka om økonomi!

Arealbehov er anslått slik:

Kunnskapssenteret til ca. 7.000-10 000 m² (cirkatall på bakgrunn av innmeldte behov) og rådhuset er vurdert å ligge på mellom 8000–11 000 m², avhengig av om dette blir et nybygg eller ombygging av eksisterende bygningsmasse (ombygging blir mindre arealeffektivt og gir større arealbehov).

Og så tolker altså kommunedirektøren at sentrum er «den eksisterende sentrumskjernen i tilknytning til torget», 250 m i radius rundt Diriks bauta.

Men i Kommunedelplan for Larvik med sentrumsstrategi 2021–2033 og som vi nå skal behandle legger vi føringer for de neste 12 år, når vi nå skal egengodkjenne vår egen plan. Og i denne kommunedelplanen bestemmer vi Sentrumssonen fra Bergeløkka (hele området blir i denne saken tatt inn i Sentrumssonen) til Kristian Fredriksvei, rett øst for Herregården. Og fra nord til sør defineres Sentrumssonen fra Doktor Holms vei og til sjøen/brygga.

I denne Sentrumssonen eier kommunen egne bygg og arealer som mer enn tilfredsstiller krav til plass og tilgjengelighet i det som nå er døpt til Gamlebyen. Hvorfor ikke vurdere områdene ved Herregården, gamle Torstrand skole og gamle Mesterfjellet ungdomsskole til de nevnte funksjoner og en hage?

I tillegg er fengslet snart ledig.

Nytt og gammelt sammen med noe veldig gammelt; byens første administrasjonssenter, Herregården!

SV vil foreslå at dette området ved Herregården tas inn i vurderingen av plassering av rådhus og/eller kunnskapssenter en gang langt inn i framtida.

Kommentarer til denne saken