Det var flott å se Aps Rune Høiseth i avisspaltene og det var oppklarende. Vi kunne med fordel sett mer av dette i et valgår. At jeg brukte ordet mutert var selvsagt litt ondskapsfullt i disse tider, men det hadde sin tilsiktede virkning, nemlig å få i gang et ordskifte.

SV er på sett og vis en mutasjon av AP. Medlemmer av AP ble ekskludert fra partiet på 60-tallet på grunn av at de ønsket større uavhengighet til de to motstridende blokkene USA og Sovjet. Sosialistisk Folkeparti ble navnet, men senere etter EF kampen og «skilsmissen» med NKP, ble navnet Sosialistisk Venstreparti.

Så vet nok både Høiseth, Nyland, Løsnes og resten av APs politikerne at de nyter stor respekt fra meg. Skulle gjerne også samarbeidet mer, men den døra er ikke åpen for oss for tida. Men vi håper selvsagt på et godt valgresultat både for AP og SV til høsten og at døra lokalt etter hvert kan stå på gløtt for en politikk med tydeligere sosialistisk profil.

Flere av partiene har imidlertid sendt, vel og merke utenom kommentarfeltet, støtte til innlegget og rost meg for å tørre å ta bladet fra munnen. «Kuvendingen» som ØP var de første til å kommentere var oppsiktsvekkende.

AP bruker nok sin integritet og stemmene de har når sakene kommer opp og pengebruken skal vurderes. SV er ikke mot et samarbeide med private utbyggere, langt ifra. Men det er finansieringsmodellen OPS legger opp til, både AP sentralt og vi mener det er grunn til å være skeptisk til.

Ifølge meningsytringer på kommentarfeltet er SV imot privat næringsliv. Det er så misforstått som det kan bli. SV er for blandingsøkonomi og et sterkt privat næringsliv. Sammen med AP, Frp, SP bidro SV sterkt til å redde mange bedrifter da Regjeringen la frem en redningspakke som ikke ville hjelpe små og mellomstore bedrifter i tilstrekkelig grad. I vårt partiprogram står det blant annet:

Norge er et land med rike ressurser, og ressursene tilhører fellesskapet og generasjonene etter oss. Vi har en unik mulighet til å bygge et grønnere næringsliv, med sterk økonomi og kompetente arbeidsfolk.

Vi har tro på det private næringslivet og ser at de aller fleste bedriftseiere er opptatt av det grønne skiftet, både fordi det er nødvendig, men også fordi det er lønnsomt på sikt.

Det vi ikke ønsker er at offentlige tjenester som skole og barnehage, helsevesen og barnevern skal privatiseres. Man ønsker også at det offentlige i størst mulig grad skal eie sine egne bygg.

Når kommunen går inn og tar kostnader ved planregulering til større eiendomsforvaltere er det også noe vi støtter, men vi er opptatt av man skal legge seg på en rettferdig linje der noen ikke skal få fordeler fremfor andre. Vi ønsker initiativ til utbygging og etablering i Larvik velkommen, men er opptatt av at de demokratiske prosessene følges og at vi fører en grønn og sosial boligpolitikk slik at deler av vår befolkning kan løftes ut av dårlige boforhold og evigvarende leieforhold. Vil alle utvikle byen, men spørsmålet er hvilke midler man skal ta i bruk. Når kommunedirektøren ikke fikk flertall for eiendomsskatt, forstår vi at hun må prøve andre forslag for at det i det hele tatt skal være mulig å utvikle kommunen med de rammene vi er gitt fra sentralt hold. Likevel mener vi at OPS er en dårlig ide.