I januar kom det ut en oppsiktsvekkende rapport angående norsk politi. Utvalget som for enkelhets skyld het Rolleforståelsesutvalget, hadde fått i oppdrag å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Dommen kan sies å være knusende. Det pekes blant annet på misbruk av politiautoritet, bevilgninger fra Politiet til NNPF som har blitt behandlet av egne medlemmer og at NNPF har fått en altfor stor rolle i opplæring av våre politifolk. «De har fått en dominerende rolle i opplæring og kombinert med et tydelig politisk syn, skaper de en fare for at foreningen former politiets kultur og praksis» skriver utvalget. Videre vises det til innflytelse på Politihøgskolen som vi finner her i Stavern, dårlig ytringsklima i etaten som beskrives slik: «Et inntrykk er at foreningens sterke posisjon, både faglig og ruspolitisk, kan ha bidratt til at motstemmer har stilnet», skriver utvalget. Og ikke minst en sammenblanding av fag og politikk.

I Larvik Venstre har vi fastslått i vårt kommende program at vi ønsker å gå inn for en lokal rusreform der vi vil ha omsorg og oppfølging i stedet for straff. Ved innføring av en lokal rusreform er vi avhengig av å ha et samarbeid med politiet og kommunen. Slik at vi sammen kan hjelpe de som trenger det mest. Og ikke kun stigmatisere og straffe de som trenger hjelp. Dette synet vi i Venstre har er ikke forenlig med NNPF sitt syn. Det er derfor bekymringsfullt å lese hva Rolleforståelsesutvalget skriver om samrøre mellom NNPF og Politiet. Og det får oss til å undre hva slags samrøre vi har hatt her i Larvik.

I høst var vi til stede på en rusdebatt på biblioteket i regi av IOGT. Politiets representant Vidar Duvholt, som flere ganger har blitt sitert i ØP, tegnet et skremselsbilde om økende rus blant barn og unge i Larvik.

Han har vært eller er medlem av NNPF og følger deres spillbok som forteller om økt rusbruk som ikke har noen som helst grunnlag i data fra Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet. I tillegg fikk publikum servert en fortelling om at politiets hender er låst etter at Riksadvokaten kom med en presisering og instruks om maktbruk i mindre narkotikasaker. For oss, så fremsto Politiets representant mer som en aktivist enn en politimann som har som jobb å håndheve loven. Hvis han ønsker å endre lovene eller forkaste menneskerettighetene som riksadvokaten bygger sin presisering på, så får han melde seg inn i et politisk parti. Slike forestillinger går på tilliten løs, en tillit vi er helt avhengig av at vårt politi har.

Til stede på debatten var også Per Manvik fra FRP. FRP har vært en sterk motstander av rusreform. Og han var sjokkert over det han hørte fra politiet. I formannskapet 30.11.2022 så sa han følgende

«Vi ble skikkelig orientert om hvordan rus og ungdom har tatt av, særlig når det gjelder cannabis så kunne du få kjøpt det på alle gatehjørner. Nesten lettere å få kjøpt enn en brusflaske.» Problemet med det inntrykket Manvik satt igjen med, er at det er feil.

Det er ingen stor økning av cannabisbruk i Larvik blant unge. Tallene har vært stabile. Det kan man lese i Cann2021 undersøkelsen eller på Ungdata.no. Det som undersøkelsene derimot viser, er at vi trenger å øke kunnskapsnivået om rus blant våre unge. Fremover skal vi jobbe for å redusere rusbruk, sette inn tiltak der det virker. Sørge for flere gode, trygge møteplasser for ungdom. Samt behandle mennesker med rusproblemer med respekt. Og ikke minst sørge for at vår ungdom og foreldre får god informasjon og hjelp slik at de tar gode valg. Derfor må vi la fakta og forskning lede an for en bedre hverdag, for alle som i dag stigmatiseres og skades av en politikk mot de som har et vanskelig forhold til rus.