Dagens befaringer starter klokken 09.00, og møtet i utvalget starter først klokken 15.

Her er oversikten over hvor politikerne skal på befaring i dag. Det er anledning for alle å møte fram ved befaringene, og også i møtet som starter klokken 15.

Du kan følge oppdateringer fra møtet i direktestudioet nedenfor. Agendaen for møtet ligger nederst i saken.

Saksliste for møtet:

PLANSAKER:

096/23 Referatsaker

097/23 Endring av reguleringsplan for Frenvikrønningen, felt BK2, forenklet prosess Pbl § 12-14

098/23 Planinitiativ. Endring av Reguleringsplan for Kommandør Herbst gate 12 (PlanID 2000.07.01) og Reguleringsplan for Larviksveien 13 (PlanID 201114)

099/23 Planinitiativ - Spørsmål om oppstart av reguleringsarbeid for endret bruk av eiendommen i Brunlanesveien 299, gbnr. 4060/6/1.

100/23 Planinitiativ - Detaljert reguleringplan for Malerød pukkverk, gbnr. 4139/1 og 4139/5 Side 2 av 2

101/23 Eventuelt


BYGGESAKER:

077/23 Referatsaker

078/23 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og arealformålet - Fritidsbolig - Kjerringvikveien 473 - Gbnr. 1103/44

079/23 Behandling av klage - Oppføring av kjedehus med 2 stykk boliger - Gloppeskoglia 28 - gbnr. 1006/181

080/23 Behandling av klage - Tilbygg og påbygg - Dispensasjon fra bevaringsplan - Blombakken 9 - Gbnr. 4090/208

081/23 Behandling av klage - vedtak om dispensasjon for oppføring av enebolig - Svarstad - gbnr. 32/113 Side 2 av 2

082/23 Behandling av klage etter utsettelse for befaring - Avslag på søknad om dispensasjon fra byggeforbudet - Rehabilitering av eksisterende brygge - Gbnr. 4083/151 - Lille Arøya

083/23 Behandling av klage på avslag på dispensasjonssøknad fra plankrav - Etablering av molo med båtplasser - Ranvikaveien 15 - Gbnr. 1106/1

084/23 Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon - Arealoverføring - William Sverdrups gate 6 - Gbnr. 5001/76

085/23 Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon - Etablering av atkomstvei til fritidsbolig - Hågahelleåsen 3 - gbnr. 1115/35

086/23 Behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense - Garasje - Hesteløkka 4 - gbnr. 2094/134

087/23 Behandling av klage på vedtak om pålegg om retting - Ulovlighetsoppfølging - Boder, levegger og campingvogn - Sørskogveien 22 - Gbnr. 4091/242

088/23 Førstegangsbehandling - Bruksendring, fasadeendring og oppføring av bod - Brunlanesveien 1497 - Gbnr. 4001/80

089/23 Førstegangsbehandling av søknad om tillatelse i ett trinn for oppføring av sanitærtilbygg - Sanitærtilbygg - Brunvallveien 94 - gbnr. 4119/2

090/23 Klagebehandling - Avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - Gbfnr. 72/8/5 - Breivann

091/23 Ny behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra avstand til nabogrense og utnyttelsesgrad - Oppføring av bod - Griffenfeldts gate 23 - gbnr. 3020/638

092/23 Klagebehandling - Avslag på søknad om dispensasjon fra byggeforbudet langs vassdrag og arealformålet grønnstruktur-naturområde for anleggelse av badeplass - Farriskilen - Gbnr. 3012/14

093/23 Behandling av klage på avslag på fradeling etter jordloven - Gbnr. 4044/1

095/23 Eventuelt

BEFARINGER:

■ Klokken 09.00 Frammøte Romberggata

■ Klokken 09.25 Helgeroa Brygge - avreise til Arøya

■ Klokken 09.40 Brygge gbnr. 4083/151 ved hytte H 146, Lille Arøya

■ Klokken 10.30 Sørskogveien 22

■ Klokken 10.45 Brunlanesveien 1497

■ Klokken 11.15 Tvetene gartneri, Tveteneveien 2 (plansak)

■ Klokken 11.45 Farriskilen (i forbindelse med søknad om badeplass)

■ Klokken 12.30 Hesteløkka 4, Kvelde

■ Klokken 13.10 Griffenfeldts gate 23

■ Klokken 13.15 Gloppeskoglia 28

■ Klokken 13.50 Ranvikaveien 15

■ Klokken 15.00 Møtet starter rådhuset i Romberggata