Siden ØP 8. mars publiserte sin sak om det såkalte oppropet i Fram, har det kommet for dagen at en rekke folk har misforstått hva denne saken gjelder. Jeg har derfor blitt bedt av både daglig leder og driftsleder om å komme med en tydelig oppklaring til leserne av ØP.

Oppropet gjelder IKKE mannen som hadde verv i Fram, som begikk en serie overgrep mot barn og unge på Frams område. Han ble rettmessig dømt til fengsel i 8 år av Agder lagmannsrett i 2015.

Det er helt åpenbart at mange tror at oppropet gjelder denne mannen. Det fremgår av kommentarfelt hos ØP, på sosiale medier, og på henvendelser direkte til de som har underskrevet. Men det er altså feil. Oppropet gjelder en annen person.

Jeg klandrer dem imidlertid ikke for å misforstå, fordi ØPs sak er grovt villedende.

For det første skriver ØP i en overskrift i tidslinjen sin: «2011: Voldtekt av mindreårig». Mannen oppropet gjelder, er verken dømt eller tiltalt for voldtekt. ØP skriver videre i sin artikkel 8. mars at «siden det var snakk om et barn under 16 år, valgte påtalemyndigheten å sikte mannen for seksuell omgang med barn, ikke voldtekt.» Med dette avslører journalisten sin manglende kjennskap til politiets arbeidsmetoder. Politiet tar ut tiltale for det mest alvorlige forholdet som de anser bevist. Politiet hadde selvsagt tatt ut tiltale på voldtekt, dersom det var bevis for voldtekt. Men i saken var det kun grunnlag for å ta ut tiltale for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Jeg gjentar: Oppropet gjelder ikke noen som er dømt for voldtekt.

For det andre skriver ØP i sin tidslinje at mannen i 2018 avtaler møte med en 14 år gammel gutt, og at «mannen dømmes til fire måneders fengsel for overgrepene mot 15-åringen og den 14 år gamle gutten, og til å betale oppreisningserstatning». ØP påstår at de har lest dommen. Det er da meget besynderlig at de ikke har fått med seg at det ikke fantes noen 14 år gammel gutt. I stedet var det tale om en voksen mann, som i en seksuell chat på internett utga seg for å være 14 år. Målet til mannen, var å lure menn til å møte «14-åringen», skrive ned registreringsskiltene til dem som kom til møtestedet, og presse dem for penger.

Oppropet gjelder altså ikke en mann som har utført overgrep mot en 14-åring, og heller ikke noen som har betalt oppreisningserstatning til en 14-årig gutt. Dette av den enkle grunn at den 14 år gamle gutten ikke eksisterer. Han er et påfunnet middel for en voksen mann for å presse andre voksne for penger. ØP finner ikke grunn til å nevne dette. ØP nevner heller ikke at mannen oppropet gjelder, skammet seg så mye over å ha avtalt møte med en han trodde var 14 år, at han gikk og anmeldte seg selv til politiet dagen etter.

Den oppropet gjelder, har hatt seksuell omgang med 2 jenter i 2011. Jentene var da under den seksuelle lavalder, som er 16 år. Han var i 20-årene.

På dette tidspunktet hadde mannen så vidt daglig leder og driftsleder kjenner til, aldri satt sine bein i Framparken, og ingen av de ansatte i Fram kjente ham.

Fram samarbeider med NAV om å la folk som ikke er i arbeid, få prøve seg. Mannen oppropet gjelder fikk et slikt tiltak i 2013. Det var første gang mannen hadde kontakt med Fram. Han fikk da klippe gress og hjalp til med bygningsvedlikehold. Han jobbet ikke med barn og unge. Han var på det tidspunktet verken anmeldt, mistenkt eller dømt for noe. Han opplyste heller ikke om at han hadde hatt seksuell omgang med noen under 16 år. Etter arbeidsutprøvingen, fortsatte mannen å bidra med vedlikehold i noen år.

Når jentene var blitt voksne, anmeldte de ham for forholdene som skjedde i 2011. Det gjorde jentene på forskjellige tidspunkt. Han ble derfor dømt i to omganger: I 2016, og i 2020. Han tilsto i begge sakene. Til sammen fikk han for dette 10 måneder fengsel. Jeg har lest 2020-dommen, og der bygger ikke retten på noe annet enn at forholdet er frivillig.

I 2020 ble han som følge av dommen utestengt fra Frams områder på ubestemt tid.

Høsten 2022 rettet undertegnerne av skrivet en forespørsel til styret i Fram om mannen kunne gis et begrenset dagtilbud om å klippe gress, hjelpe til med bygningsvedlikehold og lignende. Dette er en type arbeid som ikke krever vandelsattest. Det var aldri tale om å gi mannen en rolle eller verv i klubben som involverte kontakt med barn eller ungdom.

Til sist: Det skal ikke bagatelliseres å ha seksuell omgang med noen mellom 14 og 16 år. Jentene har i voksen alder kommet til at de har ønsket å anmelde dette, og det betyr at dette har vært alvorlig. Det tar de som har undertegnet på alvor. Det er merkelig at ikke ØP anser dette som alvorlig nok, men i stedet må trekke inn «voldtekt», overgrep av og oppreisningserstatninger til 14 år gamle gutter som ikke eksisterer.

Vedkommende oppropet gjelder har tilstått, uttrykt anger, og har gått til psykologisk behandling for å hindre at han noen gang gjør noe sånt igjen.

Styret var uenig i at mannens utestengelse skulle oppheves. Ingen av de som har undertegnet oppropet, har noe problem med det. Det er ingen kampsak for dem, og har heller ikke blitt fulgt opp i etterkant. Daglig leder har nylig beklaget sin underskrift, i respekt for hovedstyrets beslutning.

Denne saken har vært enormt belastende for mange som har signert dette skrivet. Daglig leder og driftsleder håper sterkt dette kan bidra til å rette opp i sakens fakta, og avslutte saken.

ØP svarer

Østlands-Posten har gjennomgått advokat Røeds kritikk. Dette er våre kommentarer.

Røed skriver det er helt åpenbart at mange tror at oppropet gjelder en annen mann, og benytter dette som bakteppe for å kalle ØPs sak for «grovt villedende».

ØP deler ikke denne oppfatningen. Av hensyn til anonymiteten til de domfelte, til deres pårørende og den aktuelle saken er det ikke naturlig at ØP går inn i detalj på hvem som er domfelt. Dersom lesere har gjort seg antakelser om hvem som står bak overgrepene, så er dette utenfor ØPs kontroll. Realiteten er at Morten Eikeland ved to anledninger har anmodet Frams hovedstyre om å gjeninnsette en mann som er dømt i flere sedelighetssaker, og som har fått støtte fra en rekke personer tilknyttet Fram.

  • Røed presiserer at overgrepene ikke har skjedd på Frams arenaer. ØP har heller ikke skrevet noe annet i saken, og en av kildene presiserer nettopp dette i den samme saken.
  • I saken som Røed refererer til, skriver ØP at ingen av dommene sier noe om at overgrepene skal ha skjedd frivillig. Dette er en opplysning fra ØP i tilknytning til initiativet til mannen bak oppropet, Morten Eikeland, som hevder at overgrepene han er dømt for, skjedde frivillig.
    Her deler vi Røeds syn. Dommen sier verken noe om hvorvidt den domfelte mannen hadde frivillig eller ufrivillig seksuell omgang med den mindreårige jenta. Påstander omkring frivillighet, også Eikelands, er nå tatt ut av den opprinnelige saken.
  • Røed har rett i at oppropet ikke gjelder noen som er dømt for voldtekt. ØP har heller ikke skrevet noe annet. Voldtekt var en del av tiltalen, men slik ØP kjenner til er ikke mannen som blir omtalt, domfelt for voldtekt. Vi forstår at punktet i tidslinjen med mellomtittelen «voldtekt av mindreårig», som riktignok nyanseres i teksten under, kan fremstå misvisende. Derfor har ØP valgt å endre mellomtittelen til «seksuell omgang med barn».
  • Røed skriver at det er besynderlig at ØP ikke har fått med seg at det ikke fantes noen 14 år gammel gutt. ØP har fått med seg dette, og skrevet om det både i saken, men også i separat sak tidligere. Vi kunne imidlertid ha lagt inn en setning som gjentar at det handler om forsøk på seksuell omgang med mindreårig også andre steder i saken, og har gjort det nå på bakgrunn av Røeds innspill.
  • Det samme kan sies om Røeds anførsel om oppreisningserstatning. Oppreisningserstatningen mannen er idømt, gjelder den mindreårige jenta, og ikke den fiktive gutten.