FrP er kraftig provosert over Østlandssamarbeidet sine innspill til Nasjonal Transportplan for 2021 til 2033. De har utelukkende fokus på klima, miljø, sykkel, gange og kollektiv, mens bilen og veien er tydeligvis «glemt».

Det er helt utrolig at en så stor og tung aktør, som består av Viken, Oslo, Vestfold & Telemark og Innlandet, halve Norges befolkning – fullstendig ignorerer bilen som transportmiddel. I Norge står bilen for hele 80 prosent av persontransporten. Dette er fakta som fylkeskommunene tydeligvis ser fullstendig bort ifra. De lever i en idealistisk og teoretisk boble hvor de tror at alle skal sykle, gå eller reise kollektivt. Men slik er ikke virkeligheten for folk flest der ute.

Dette minner om en typisk kommunistisk tankegang om at alt skal være kollektivt, uten valgfrihet eller individuelle løsninger. Utbyggingen av bane og vei, det vil si bil, buss og tog må balanseres basert på kostnader, nytte og bruk. Det er ingen logikk i at man ensidig skal fokusere på kollektive løsninger, når det er bilen som er det foretrukne og mest brukte transportmiddelet.

Veinettet ut, inn og rundt Oslo trenger store utbedringer. Vi i FrP er helt tydelig på at E18 må bygges ut med 4–6 felt både til Asker, men også forbi Vinterbro/Ski og videre til Sverige. Rv 4 må bygges ut til 4 felt. Vi må også begynne å snakke om en ringvei rundt Oslo. Det er ingen logikk i at all trafikk skal gå gjennom hovedstaden. I tillegg er det mange andre riks- og fylkesveier som trenger utbedringer og utbygging til 4 felt.