Gå til sidens hovedinnhold

Overhodet ikke hjernevaska eller mutert

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kommunestyret denne uka behandlet vi Larvik kommunes eiendomsstrategi. Et dokument på 20 sider, som er godt gjennomarbeida. Saken har også vært behandlet i hovedutvalg for eiendom og teknisk drift og i formannskapet. Her er det verdt å nevne at eiendomsstrategien ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget, der de fleste partier er representert.

Kommunens eiendomsstrategi skal bidra til: at prioritert by- og lokalsenterstruktur følges opp, vektlegging av den demografiske utviklingen, verdibevarende vedlikehold, å eie framfor å leie, at kommunen framstår som et forbilde for miljøvennlig praksis og at kommunen har oppdatert og riktig kompetanse i eiendomsforvaltningen.

Det er ikke så rent lite, og måloppnåelse her vil kreve at alle gode krefter jobber sammen mot felles mål.

I kommunedirektørens forslag til eiendomsstrategi kan vi lese følgende: «Gjennom kommunens planlegging skal det legges til rette for arealer som sikrer framtidige behov, enten i kommunal regi eller gjennom private initiativer.

Samskaping og god samhandling med aktører i privat og frivillig sektor kan bli svært betydningsfullt for forvaltning og utvikling av kommunal eiendom.

Offentlig – privat samarbeid (OPS) er en måte å organisere offentlige byggeprosjekter. Et privat selskap kan få ansvaret for å bygge, drifte, finansiere og vedlikeholde store prosjekter. Kommunen er bestiller, og bestemmer kvalitet, omfang og målsetting for prosjektet, til avtalt pris og kan gå inn med egen kapital og verdier, for eksempel eiendom. Offentlig – privat samarbeid kan bidra til trygg finansiering, langsiktig planlegging, forsert igangsetting, unngått vedlikeholdsetterslep, redusert byråkrati, stimulering av innovasjon og spredning av risiko. Det er samtidig risiko knyttet til markedsaktører, høyere renter i markedet, mer omfattende anbudsrunder ved større kontrakter og at langsiktige kontrakter binder opp politikken.»

Dette er altså det avsnittet som vi i Arbeiderpartiet stemte for å ta ut i formannskapets møte den 17. mars. I etterkant av dette møtet har vi fått konstruktive og nyttige tilbakemeldinger på det vedtaket. Ikke fra Høyre, som noen later til å tro, men fra både fagfolk og innbyggere, som er bekymret for at vi ved å fjerne dette punktet i eiendomsstrategien, signaliserer at vi er mot at kommunen skal samarbeide med private aktører i det store og hele.

Det at vi i kommunestyret støttet å ta dette avsnittet inn igjen, har medført at enkelte nå hevder at Arbeiderpartiet har blitt en del av Høyre. Nei, vi har ikke det! Når det hevdes at vi er hjernevasket av Høyre, er det både en kraftig nedvurdering av kommunestyregruppa vår, og sannsynligvis også en overvurdering av Høyres evner til å bedrive den slags aktivitet.

Kommunedirektøren har over lengre tid vært opptatt av begrepet samskaping, og at kommunene må tenke nytt for å møte framtidas utfordringer. Det krever noe av oss alle; både innbyggere, politikere og administrasjon.

I Arbeiderpartiets nye program, som er til behandling på landsmøtet vårt neste måned, kan vi lese at Arbeiderpartiet vil ha en sterk offentlig sektor. I de kommende årene vil vi trenge mange hundre tusen nye arbeidsplasser, for å få hele folket i arbeid. Og nettopp dette vil alltid være Arbeiderpartiets førsteprioritet.

Imidlertid klarer ikke offentlig sektor å skape alle de nødvendige arbeidsplassene alene, så dette må vi gjøre sammen med næringslivet. Næringspolitikken vil være med på å løse de store utfordringene vi står overfor i samfunnet.

I det grønne skiftet vil også rammebetingelse for næringslivet endre seg. Dette vil gi oss nye muligheter og nye måter å samarbeide på.

Når vi, etter intern diskusjon i vår kommunestyregruppe, og etter å ha fått gode innspill fra andre utenfor det politiske liv, valgte å støtte at ovennevnte punkt tas inn i eiendomsstrategien, slik kommunedirektøren selv ønsket, har vi ikke sagt at hovedregelen nå skal være OPS. Det som nå står i den vedtatte eiendomsstrategien belyser jo tvert imot at det slett ikke er bare rosenrødt for kommunen å inngå OPS- avtaler. Samtidig skal vi vel ikke late som at muligheten ikke eksisterer?

Kommunedirektøren har hele veien under behandlingen av denne saken redegjort godt, og svart på alle spørsmål fra politikere. Det er også redegjort for omfanget av offentlig- privat samarbeid i kommunen i dag. Så langt Arbeiderpartiet er kjent med, har det ikke vært noen egentlige OPS avtaler i Larvik kommune.

Det som imidlertid skjer er at det inngås utbyggingsavtaler med utbyggere i forbindelse med reguleringsplaner, der det er relevant for å oppfylle rekkefølgekrav. Disse avtalene regulerer da kostnads- og arbeidsfordelingen mellom private utbyggere og kommunen relatert til nødvendig oppgradering, opparbeidelse, fremtidig eierforhold og vedlikehold av veier, andre kommunaltekniske anlegg og lekeplasser. Her kan nevnes for eksempel Amundrød næringspark og boligfeltet Lillejordet. Det er til enhver tid også slike avtaler under forhandling/utarbeidelse, så som for eksempel Yttersøveien og Helgeroveien 99–101. Kommunen tilbyr også samarbeid om merverdiavgift for den delen av infrastrukturen som skal overtas av kommunen etter anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen.

Vi ønsker ikke å frata kommunedirektøren muligheten til å vurdere de beste løsningene for vår kommune. Vi har også full tillit til at de vurderingene som gjøres vil bli lagt fram for oss politisk på en slik måte at alle konsekvenser blir belyst. Og det er jo først da vi skal ta våre endelige beslutninger.

Det som imidlertid bør være klinkende klart og tydelig er at er sykehuskvartal drevet av private helseforetak med helsearbeidere fra Øst- Europa, slik Lisa Winther beskriver at hun har hatt mareritt om, aldri kommer til å bli en realitet på Arbeiderpartiets vakt.

Lisa Winther skriver også i sitt innlegg at Arbeiderpartiet ønsker å selge gjestehavna i Stavern til private. Det medfører ikke riktighet, da protokollen fra formannskapet 03.02.21 viser klart og tydelig at Arbeiderpartiets Elin Nyland foreslo at saken skulle utsettes, nettopp for å utrede muligheten for at kommunen beholder eierskapet til gjestehavna, men at private kan stå for selve driften av gjestehavna. Forslaget ble for øvrig enstemmig vedtatt.

Det er vårt ønske å bidra til en konstruktiv og saklig debatt i både i kommunestyremøtene og andre steder, og vi håper at det ikke skal være kultur for å kalle hverandre «mutert», «hjernevasket», eller andre mindre hyggelige beskrivelser.

Kommentarer til denne saken