Gå til sidens hovedinnhold

Pasientombudet: – Sårbare barn og unge må bli sett, også under koronapandemien

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hele befolkningen, uavhengig av alder, har måttet tåle omfattende endringer under den pågående koronapandemien.

Vi har alle blitt berørt av denne omfattende krisen, om enn i varierende grad. Folk har gjennomgående vist stor forståelse for endringene i den særlige situasjonen, men det har også vært uttrykt bekymring for konsekvensene av enkelte av smitteverntiltakene. Her vil jeg konsentrere meg om sårbare barn og unge, og jeg vil trekke fram behovet for at deres særlige behov avdekkes og ivaretas, slik at de ikke blir ekstra skadelidende under pandemien.

I vår opplevde vi nedstengning av skole og barnehage, bortfall/reduksjon av tjenestetilbud som helsesøster og skolehelsetjeneste, støttekontakt, dagtilbud til personer med funksjonsnedsettelser. Viktige kommunale tjenester falt bort eller ble redusert grunnet omdisponering av personell m.m.

Barn og unge var henvist til å være hjemme, med hjemmeskole om formiddagen og bortfall av aktiviteter om ettermiddagen. Vi vet at hjelpetelefonene har hatt stor pågang som har gitt grunn til bekymring.

Reduksjon og bortfall av slike tjenester har medført at sårbare barn og unge i langt større grad har vært overlatt til familien, i mindre grad har blitt sett og fulgt opp av andre. Covid19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har potensielt omfattende konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier, og det ble uttrykt bekymring fra mange hold om effektene av dette, både på kort og lang sikt. Mange, blant annet barneombudet, har påpekt viktigheten av at sårbare barn og unge må fanges opp og følges opp, selv om vi har en krisetid. Regjeringen besluttet derfor å nedsette en tverrfaglig koordineringsgruppe som skal følge med på utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid19-pandemien. Så langt har gruppen avgitt 6 rapporter.

Sårbare barn og unge må «oppdages» og bli sett. Barnehage og skole er institusjoner som er viktige i så henseende. I tillegg til ansatte i skole og barnehage, vil også helsesøster og fastlegen kunne ha kjennskap til hvem som kan trenge ekstra oppmerksomhet og har behov for hjelp. Pasientombudene har ment at for eksempel fastlegene som har kjennskap til sine pasienter, bør kunne kontakte pasienter som det er grunn til å være ekstra årvåken i forhold til og ikke vente til pasienten selv tar kontakt. Erfaringene viser at mange også har vært engstelige og tilbakeholdne med selv å søke hjelp, noe som kan ha gitt uheldige utslag.

Med blant annet kunnskap om folks tilbakeholdenhet med å kontakte egen fastlege, omdisponering av helsepersonell osv., ville helsetilsynet se om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge var blitt dårligere etter Koronautbruddet. Helsetilsynet kom i sommer ut med en publikasjon basert på en gjennomgang av spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatri, med utgangspunkt i innmeldt statistikk til Helsedirektoratet over aktiviteter.

Her trekkes det fram at barn og unge med psykiske problemer er en sårbar gruppe som kan være avhengig av rask hjelp fra helse- og omsorgstjenesten, og blant annet ventetiden var relevant. Rapporten viser at basert på de fremlagte tallene synes ikke kapasiteten for behandling av barn og unge ved Sykehuset i Vestfold (BUP) å være endret i uheldig retning under Korona-epidemien. Det er bra. Derimot ga tallene mer grunn til bekymring andre steder i landet.

Sommeren er straks er over og barn og unge skal tilbake til barnehage og skole. Parallelt med dette har vi nå en økning av antall smittede, og situasjonen er urovekkende. Det kan bli aktuelt med innstramninger og gjenåpningen av samfunnet bremses. Hva da med de sårbare barn og unge?

Vi må sørge for at vi har tatt lærdom at vårens erfaringer og bruke denne. Nedstengning og reduserte tjenester kan gi barn og unge konsekvenser som kan bli vanskelig å kompensere for, både på kortere og lengre sikt.

Kommentarer til denne saken