Vi har nå en sammenslåingsprosess bak oss, som startet september 2014. Det ble i 2015 vedtatt en politisk plattform som dannet grunnlaget for prosessen fram til i dag. Nye Larvik kommune får nå over 800 kvadratkilometer i areal fra fjord til fjell. Dette gir oss en unik mulighet til utvikling og vekst ut ifra våre fortrinn innen kultur og kulturbasert næring. Det er et stort mangfold for muligheter innen rekreasjon og friluftsliv med naturen som trekkplaster, reiselivsnæringen og med en primærnæring som produserer og leverer kortreist mat, har vi et godt grunnlag for videre vekst.

Hele Larvik kommune har steder med sine særegenheter og egen identitet vi skal ta vare på. Vi har åpent hav mot Skagerrak, flott skjærgård og kystlinje, Numedalslågen og Farrisvannet og store skogsområder. Mangfoldet er stort. 2018 må bli et år som bygger kultur og organisasjon i vår nye kommune. Vi som folkevalgte skal ha et hovedfokus på samhandling mellom det politiske og vår administrasjon, lage gode rutiner for informasjon og kommunikasjon.

Når demokratiet fungerer, er vårt folkestyre en styringsform som gir vår rådmann og kommunalt ansatte den nødvendige tilliten og faglige ansvar for utøvelsen av velferdstjenester. Økt offentlig velferd som en bedre skole, styrke Helse og omsorgstjenester og trygge lokalsamfunnene i hele kommunen vår, dette er en klar målsetting. Bred deltakelse og forankring er viktige stikkord i den sammenheng. Rause og inkluderende må fortsatt være vårt kjennetegn i alle sammenhenger.

Året 2017 har igjen vært et år med utrolig stor aktivitet rundt om i hele Larvik kommune. Musikk og kulturlivet blomstrer. Forskjellige arrangementer og festivaler av alle slag. Dette bekrefter at tilhørigheten til eget sted er viktig og at frivilligheten er stor. Jeg sender dere frivillige en stor takk for det dere bidrar med, være seg innen frivillige lag og foreninger eller enkeltpersoner. Det gir en stor berikelse for tilreisende og for oss innbyggere.

En stor takk til dere som også bidrar til at noen får en bedre hverdag, gir noen en bedre livskvalitet takket være dere som er med på å gjøre en forskjell! Retter også en stor takk til alle dere som har bemerket seg lokalt, nasjonalt og internasjonalt innen idrett og andre områder.

Dere er alle flotte ambassadører for det dere representerer og for Larvik kommune. 2017 har vært preget av stor byggeaktivitet og flere store planer er lagt for fremtidig utvikling innen bolig og næring. Det er også gledelig å se flere nye etableringer på Ringdalskogen næringsområde. På strekningen Revet til Bommestad og i transformasjonsområdet i Hammerdalen er det også et betydelig antall nye arbeidsplasser gjennom året. Det er også viktig at næringsområdene som f. eks Hegdal, Holmejordet, Berganmoen osv. gis muligheten til å videreutvikle seg, samtidig som vi etablerer nye næringsarealer. Flere arbeidsplasser gir flere innbyggere som igjen sikrer oss gode offentlige tjenester.

Vi har også gjennom 2017 gjort et bra stykke arbeid mot sentrale myndigheter vedrørende etablering av statlige arbeidsplasser og spesielt innen Samfunnssikkerhet, justis og beredskap. Alle virksomhetene i Stavern på JKØ, er viktige kompetansemiljøer vi skal ta vare på.

Vi arbeider fortsatt for at en eventuelt etablering av en fremtidig Politihøgskole skal bli her i Larvik. Firefelts E18 gjennom Vestfold er jo i ferd med å bli fullført. Miljøtunnelen fra Bommestad til Farriseidet viser at «drar en i samme retning» eller « løfter sammen » oppnår vi resultater. Jeg ønsker at vi fortsetter med det. Etableringen av Colab var et strategisk viktig valg. Huset for «nyskaping» og er fremtidsrettet og bra for vår byutvikling / sentrumsutvikling.

2018 håper jeg kan preges av optimisme, fortsatt entusiasme og engasjement, fra oss alle i «nye Larvik kommune. Vi må framsnakke hverandre og de gode sakene. Det er god omdømmebygging. Vi har klare mål om befolkningsvekst, næringsvekst og økt kompetanse i befolkningen. Vi skal sørge for god offentlig service og tjenester til innbyggere og næringsliv. Vi skal etablere god infrastruktur, vi har i dag en sentral plassering i regionen. Vi skal ha en positiv sentrumsutvikling og bedre miljøvennlige transportløsninger. Alt dette kan vi oppnå i et samspill mot en retning, løfte sammen og tenke langsiktig.

Som ordfører vil jeg takke dere alle for innsatsen i 2017 og ønsker dere alle et godt fremgangsrikt nytt år!