De fleste av oss merker den digitale og teknologiske utviklingen, og ser at verktøy og metoder i arbeidslivet er i rask endring, men hva med skole og utdanning? Henger utdanningsinstitusjonene med? Er utstyrssituasjonen tilfredsstillende? Finnes det driftsmidler til vedlikehold, innkjøp av verktøy og materialer? Kurs eller etter- og videreutdanning for lærere i bruk av ny teknologi?

Elever, lærere og arbeidsgivere er avhengig av at skoleeier, altså politikere i kommuner og fylkeskommune – tilbyr opplæring som svarer til virkeligheten de skal møte senere i arbeidslivet. For arbeidslivet er til enhver tid avhengig av en kompetent og oppdatert arbeidsstyrke for å skape jobber, verdier og velferd.

NHO foreslår en opptrappingsplan for utstyr i videregående skole i størrelsesorden 100 mill. kroner årlig på statsbudsjettet i en femårsperiode, og når regjeringen gir mer ressurser til utstyr over statsbudsjettet, må også kommuner og fylkeskommune også investere og bruke mer midler fra egne rammebevilgninger. Næringslivet vil bidra med donering av utstyr og gi elever og studenter opplæring i bedriftene gjennom samarbeidprosjekter. Ved å innføre en ny gaveforsterkningsordning for yrkesfagene, kan bidrag og gaver fra bedrifter utløse ekstra økonomisk forsterkning til utstyrsinvesteringer. NHO mener det også bør innføres en bransjestandard for utstyr, dvs. nasjonale standarder som gir klarere føringer for utstyr i de respektive utdanningsprogrammene.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet foretok «Ideas2evidence» en kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skoler og lærebedrifter i 2016. Kort oppsummert viste dette at fylkeskommunene har knappe midler til utstyr, det mangler en felles forståelse mellom skoler og lærebedrifter, det er variasjoner mellom de ulike utdanningsprogrammene og det er begrenset omfang av samarbeid om utstyr mellom skoler og lærebedrifter i arbeidslivet.

NHO Vestfold og Telemark utfordrer lokale politikere til å sikre at skoler får ta i bruk oppdatert og arbeidsrelevant utstyr i opplæringen, at lærere får kompetanseheving og skolene i enda større grad kobler seg med det lokale næringslivet. Sammen kan vi få forslag vedtatt og sikre at unge og voksne får relevant og oppdatert utdanning i tråd med arbeidslivets behov.

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/utstyrssituasjonen-i-videregaende-skole.pdf
https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/sintef-rapport-nye-muligheter-for-verdiskaping-i-norge/