Rådmannen har levert en innstilling med en begrunnelse for å velge Verningen-traseen som er både søkt og pussig. Det skinner klart og tydelige gjennom at innstillingen er et politisk-taktisk grep for å få gjennomslag for Kongegata i sentrum. Ikke minst når en hovedbegrunnelse er at Verningen må velges for å spare næringslivet, siden næringslivet rammes i sentrum.

Man skulle tro rådmannen ikke har lest Bane Nors omfattende materiale fra juni i år. Bane Nor dokumenterer grundig at Stålåker Øst IKKE vil ha konsekvenser for arbeidsplasser og verdiskaping i steinindustrien. Lundhs har bekreftet at Gjerstadbruddet kan utvinnes med jernbane ved Stålåker. Sikkerhetsavstand mellom steinvirksomhet og jernbane er vurdert på en god måte. Bane Nor viser blant annet til at steinindustrien driver med samme sikkerhetsavstand til jernbane og vei andre steder i Tjølling allerede.

Det er grundig dokumentert at Lett-Tak ikke blir berørt av traseen når den er ferdig bygd og at både denne bedriften og annet næringsliv på Hegdal kan ha full drift i byggeperioden. Hvordan kan rådmannen mene at det er risiko for at bedriftene skal flytte ut av kommunen? Det er en totalt ubegrunnet påstand.

Rådmannen berører ikke i det hele tatt det paradokset vi i Verningen Vel har påpekt gjentatte ganger: Verningentraseen vil gå i den smale buffersonen som er etablert mellom Håkestadbruddet og boligområdene. Buffersonen er årsaken til at larvikkittressursene i traseen ikke er regnet som drivverdige og derfor ikke er tillagt verdi. Buffersonen er der med tanke på boligområdene, og det er ikke plass til jernbane i den! Buffersonen er anlagt fordi boligområdene er viktigere enn steinindustrien. På Stålåker er steinindustrien etter rådmannens syn viktigere enn toget. Hvordan kan toget da bli viktigere enn boligområdene på Verningen? Rådmannens vurdering er totalt ulogisk!!

Bane Nor har hele veien vært klar på at de ikke prissatte konsekvensene er langt mer negative på Verningen enn på Stålåker: Nærmiljø, naturmangfold, landskapsbilde mv. Rådmannen har gjort nye og sine helt egne vurderinger, til dels helt uavhengig av det som har fremkommet i høringsrunden og helt på tvers av Bane Nors vurderinger. Dette kan ikke politikerne legge vekt på, og begrunnelsene vil helt opplagt falle gjennom når saken havner hos departementet.

Rådmannen er bekymret for fremdriften i jernbaneutbyggingen og at Larvik faller ut av neste Nasjonale Transportplan fordi det ikke blir noen planavklaring før etter meklingsprosesser og avgjørelse i departementet. Kjære herr rådmann, ditt forslag om å de to dyreste alternativene, Kongegata og Verningen, er den sikreste måten å falle ut av Nasjonal Transportplan i overskuelig fremtid! Politikerne bør velge annerledes 1) for å sikre den samfunnsmessig beste løsningen for Larvik og 2) for å hindre at Larvik kommer bakerst i køen når videre utbygging av jernbanen skal vedtas.