Fiskerneset båtforening har levert inn en bekymringsfull klage på avgjørelsen om å fradele tomten der Kaikanten restaurant ligger, og de frykter at det nå vil kunne komme inn private aktører med egne og vidt forskjellige ønsker om utviklingen videre flere steder langs fronten mot sjøen.

MDG-politiker Hallstein Bast er også leder av Fiskerneset båtforening, og det er som båtforeningsleder han uttaler seg.

– Hvis kommunen velger å selge unna sentrale biter av det som jo er noe av det viktigste Stavern har, mister vi muligheten til å få sjøfronten formet slik vi ønsker den i framtiden. Ryker tanken om en helhetlig løsning for Staverns sjøfront, spør Bast.

Følger ikke opp vedtak

ØP treffer Hallstein Bast rett ved den lille «bukta» i Stavern havn der båtforeningen han er leder for har plasser. Fiskerneset båtforenings område, med et 20-talls båtplasser, ligger rett ved stedet der Kaikanten restaurant ligger. Bast har invitert avisa ut til stedet fordi han har mottatt meldingen der tomten restauranten ligger har fått vedtak om at kan fradeles, og på vegne av foreningen har klaget på vedtaket.

– Dette kan jo ikke bety annet enn at kommunen tenker seg å selge tomten. Det synes jeg rimer dårlig med det kommunestyret i Larvik har vedtatt i to omganger, og der de understreker hvor viktig det er at Staverns sjøfront samlet tas vare på både i forhold til estetikk og funksjonalitet, sier Bast.


I klagen fra båtforeningen, som gjelder vedtak av 7. juli i år om oppretting av grunneiendom for Bryggeslengen (Kaikanten restaurant), og der formålet med oppretting er å fradele eksisterende restaurant/kafébygning, skriver foreningen at de frykter at dette betyr at det kommer private eiere inn på banen på en viktig tomt langs sjøfronten. I vedtaket fra kommunen antydes det også klart at det kan være aktuelt med salg til det private markedet.

– Vi frykter at dette er starten på salg av sjøfronten bit for bit, og at man dermed vil miste muligheten i framtiden til å ha en sjøfront som er slik både kommunen og innbyggerne i Stavern ønsker det. Dette er skummelt, og man gir fra seg muligheten til å ha en helhetlig strategi for fronten framover, sier Bast.


Rimer ikke med intensjonene

I klagen fra båtforeningen pekes det på to kommunestyrevedtak, «Sluttrapport fra prosjekt Stavern sjøfront – velkommen!» og «Profil og innhold for Stavern havn.» Foreningen skriver at begge kommunestyresakene understreker viktigheten av en helhetlig løsning og vilje til å styrke profilen for havneområdet.

«Vi kan ikke se at dette grunnlaget overhode er nevnt i vedtaket av 7. juli 2022. For å sitere fra kommunestyrets vedtak: «Stavern sjøfront er nerven i byen og prosjektet skal bidra til at sjøfronten får en estetisk, historisk og funksjonell kvalitet.» Vi mener en oppdeling av sjøfronten med flere eiere og variabel interesser for den helhetlige løsningen ikke er forenlig med vedtakene»», skriver foreningen i klagen.


Til ØP sier Hallstein Bast at det er svært viktig at kommunen sikrer seg å kunne ha den profilen man vil for det viktige området framover.

– Ved å ha forskjellige eiere mister man muligheten til å få en helhetlig profil i framtiden. Slik det ser ut nå er det uklart hvilke eierskap vi vil få langs sjøfronten i Stavern framover, og det er langt ifra bra. Det eneste riktige er at det er kommunen som eier og så leier ut på lang eller kort sikt med klare betingelser. Vi ønsker Stavern hele året her også, og da må det ikke legges begrensninger på det, sier han.

– Dette er områder som må sikres for allmennheten, og det frykter jeg kan ryke dersom man velger å selge ut deler av eller hele sjøfronten, sier han.


Må sikre vannkvaliteten

I klagen på fradelingssaken peker båtforeningen også på viktigheten av å sørge for at vannkvaliteten i indre havn i Stavern blir ivaretatt.

«I sakene pekes det også på at området som er omsøkt å skilles ut sitter på nøkkelen til et åpenbart behov for bedring av vannkvaliteten og bunnforholdene i indre havn – ved gjenoppretting av vanngjennomstrømning», skriver de.

– Ved å selge ut mister man muligheten man til å ha styring også over dette. Vanngjennomstrømmingen gjennom moloen er allerede snevret inn. Vi er bekymret for at man ikke framover sikrer vann- og bunnforhold i havna, sier Bast.

Vi graver i strandsonen

* Østlands-Posten og Sandefjords Blad samarbeider om et felles graveprosjekt der vi ser på forvaltningen av strandsonen.

* Spørsmål vi stiller er: Hvordan har det seg at kun henholdsvis 41,7 prosent og 32,7 prosent av strandsonearealet er tilgjengelig for folk flest i Larvik og Sandefjord, og hvor går utviklingen?

* Prosjektet er støttet av Fritt ord og Amedias gravefond.

* Har du tips? Da kan du sende det til ansvarlig redaktør i Østlands-Posten, Eirik Haugen, eller ansvarlig redaktør i Sandefjords Blad, Steinar Ulrichsen. Våre e-postadresser er: [email protected] og [email protected]

Får stor støtte

På Facebook får Bast og hans forening stor støtte til klagen, og flere skriver at man frykter ytterligere privatisering langs sjøfronten framover.

«Larvik kommune jobber også med et salg av Losen-bygget, noe som vil privatisere havna ytterligere. Denne trenden må stoppes», heter det i ett av innleggene. «Kunne vi hatt vedvarende verning av sjøfronten, så hadde vi sluppet at vi med jevne mellomrom måtte kjempe for Stavern sin identitet, stolthet og «merkevare»», skriver en annen.

Salg av eiendommer får imidlertid også støtte i diskusjonen: « … i mange år har det vært diskutert at både Losen og Kaikanten er bygg som trenger oppgradering eller bygges nytt. Kommunen kommer aldri til å prioritere dette med dagens holdninger og økonomi … ved å selge ut til noen som ønsker å bruke penger på fikse dette mer enn bare på overflaten vil vi få den standarden vi ønsker. Ellers må kommunen finne noen som er villig til å bruke de millionene, kanskje dele på utgiftene, og ikke minst gi en langtidskontrakt», skrives det i ett av innleggene.

På grunn av ferieavvikling har ikke ØP klart å få kommentarer fra Larvik kommune i forbindelse med fradeling av tomten til Kaikanten restaurant.