Tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Hovedansvaret ligger hos statlige myndigheter, som gjennom mange tiår har akseptert en skadelig bruk av fjorden.

Miljødirektoratet peker på tre hovedårsaker. Den viktigste er forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av nitrogen, fosfor og ulike miljøgifter. I tillegg har det vært langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger livet på havbunnen. Til slutt pekes det på bygging i strandnære områder, som stenger allmennheten ute fra friluftsliv og gir økt belastning på økosystemene.

Konsekvensen av dette er at det er veldig lite liv i fjorden. Det mest synlig eksempelet er trolig at hobbyfiskerne i stor grad har gitt opp. Det er nesten ikke fisk å få lengre. Det positive er at fagmiljøene er tydelig på at det fortsatt er mulig å snu denne utviklingen. Skal en lykkes så kreves det imidlertid kraftige tiltak som raskt blir igangsatt.

For å sette mer fokus på dette startet min kollega i Færder kommune og undertegnede aksjonen «Ordførere for Oslofjorden», høsten 2021. Samtlige ordførere/fylkesordførere/byrådsleder langs fjorden, fra Halden ved svenskegrensa til Kragerø i sør, har stilt seg bak aksjonen. Til sammen representerer vi ca. 1,5 millioner innbyggere.

Nå er vi veldig klare på at nasjonale myndigheter må ta mer ansvar for å rydde opp. De må umiddelbart starte å koordinere arbeidet med å etablere nye renseanlegg rundt fjorden og i nedslagsfeltet til Oslofjorden (mye forurensingen kommer gjennom elver fra områder lenger inn i landet), og de må bidra økonomisk. Videre må de være krystallklare på hva som skal gjelde for landbruket og fiskerinæringen. De må også kompensere næringer som taper på strenge og nødvendig tiltak.

Nasjonale myndigheter – under ulike politiske styrer – har gjennom tiår akseptert ting som har ødelagt fjorden. Nå må de ta ansvar og gjør alt som er nødvendig for å redde fjorden.

Oslofjorden er i krise, og kriser krever krisetiltak. Vi forventer handlekraft. Dette er noe av det aller viktigste jeg vil jobben med fremover.