Covid-19 har bevist at landets helseberedskap ikke er på plass. Statens viktigste oppgave er å sørge for å trygge befolkningen ved kriser. I 2019 la Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fram en rapport som vurderte pandemi og legemiddelmangel som sannsynlige katastrofer som kan ramme Norge. Risikoanalysen av legemiddelmangel ble gjort i 2017/2018. Likevel sto Norge i praksis uten beredskap for smittevernutstyr da koronapandemien rammet.

Legemiddelmangel er et økende globalt problem og meldinger om leveringssvikt av legemidler til Norge er ifølge DSB mangedoblet de siste årene. Forsyningskjeden for legemidler er lang, uoversiktlig og markedsstyrt. Det norske markedet er lite, og lavt prioritert av de internasjonale legemiddelfirmaene. Norge har begrensede påvirkningsmuligheter utenfor landets grenser. Mangelsituasjon skaper utrygghet hos befolkningen. Internasjonalt samarbeid er viktig, og det skal vi fortsette med, men uten økt nasjonal helseberedskap er vi svært sårbare.

Norge må nå styrke den nasjonale beredskapsproduksjonen av smittevernutstyr, kritisk viktige legemiddel, som antibiotika, og vaksiner. Vi kan ikke bli selvforsynt med alt. Men det vi kan produsere selv vil skape nye arbeidsplasser og sikre vår beredskap.

Norge bør ha et lager for tre måneders forbruk av kritiske medisiner og materiell for de mest sannsynlige og alvorlige helsekrisene. Vi må også ha en nasjonal plan for hvordan vi sikrer tilgang på livsviktige medisiner om det internasjonale farmasøytiske markedet stopper opp.

Et sterkt offentlig helsevesen med evne til å mobilisere i krisesituasjoner er avgjørende i en pandemi. Å styrke den offentlige kommunehelsetjenesten, inkludert fastlegene og sykehjemmene, er vesentlig for samfunnsberedskapen. Dagens virkelighet er at sju av ti av landets kommuner vurderer, planlegger eller har gjennomført kutt i tilbud i blant annet helse- og omsorgstjenesten grunnet stram kommuneøkonomi inneværende år. Senterpartiet mener kommunene må sikres bedre økonomi for å kunne være i stand til å rigge en trygg og god helsetjeneste som også er godt forberedt på krisesituasjoner.

I en normalsituasjon er landets sykehus overfylte; tusenvis av mennesker står i helsekø, sykehusene opererer med korridorpasienter og intensivavdelingene er fulle. Sammenlignet med andre land i Europa har Norge faktisk få sengeplasser og intensivplasser i sykehus per innbygger. Senterpartiet vil øke senge- og intensivkapasiteten ved sykehusene. Da kan vi ikke legge ned lokalsykehus. En sterk offentlig helsetjeneste handler om å ivareta tryggheten i velferdssamfunnet vårt, og om grunnleggende beredskap for liv og helse. Senterpartiet vil styrke den offentlige helsetjenesten og øke rekrutteringen til sektoren. I forslag til statsbudsjett for 2021 la Senterpartiet blant annet inn en økning i antall studieplasser på medisin, sykepleie og videreutdanning i intensivsykepleie. Vi kan ikke basere oss på at ungdommen vår må ut av landet for å studere medisin eller import av helsearbeidskraft fra andre land.

Norge skal være et trygt sted å bo – også når det oppstår krisesituasjoner. Da må helseberedskapen på plass.