Det var med en stor grad av vantro man leser at regjeringen vil åpne for økt bygging i strandsonen. Og hva mener Venstre i regjering?

I dag er det byggeforbud innenfor 100-metersbelte og det skal gis fri tilgang ned til kysten. Bestemmelsen har som formål å ta særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

I Brunlanes ligger 100-meterssonen som et fellesområde og er forutsetningen for at kyststien ble etablert og fungerer.

Oslofjorden har hatt glede av bestemmelsene selv om vi ser at presset øker der for å få stengt adgang for folk til havet, til badeplasser og naturopplevelser.

Regjeringen vil nå begrense tilgangen til resten av kysten ved å tillate næringsutvikling og bosetting langs kysten. Dette viser en ny retning for landet, en retning som også vil farge praksis i Larvik. Det er dårlige nyheter for alle som setter pris på fri ferdsel og fri tilgang til natur.

I strandsonen gjelder allemannsretten, en lov som ble knesatt allerede i 1965. Mange kommuner har vært såpass rause med å gi dispensasjon fra dette forbudet, at staten har måttet tydeliggjøre gjennom flere rundskriv – uten at det har hjulpet synlig.

Svenskene har regelrett lovfestet et forbud mot å sperre av tilgangen til sjøen, nettopp for å styrke allemannsretten og sikre at folk flest – ikke bare de med mest penger – skal ha anledning til å ferdes her. Vi har en lignende regel, men den er så uthult at skulle regjeringen foreta seg noe, burde det heller være å skjerpe lovverket.