Gjennestad

Bakgrunnen er at skolen har et verdidokument som ansatte forplikter seg på. I dette dokumentet omtales også samlivet mellom mann og kvinne: «Det livslange ekteskapet mellom én mann og én kvinne er utgangspunktet for familien og rammen for det seksuelle samliv».  Rektor har nå selv valgt å si opp fordi han skal gifte seg med en av samme kjønn.

Ekteskap mellom mann og kvinne som samlivsform har vært det vanlige i Norge like fram til vår tid. Fortsatt er det mange som ønsker å fremheve dette selv i en tid da ulike samlivsformer florerer og er akseptert i samfunnet.

Magdalene Lindtvedt ønsker å frata Gjennestad videregående skole statsstøtten. Hun respekterer ikke at noen ønsker å holde fast på det tradisjonelle ekteskapssynet og at dette også skal forplikte ansatte. Når Lindtvedt siterer «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsutrykk» til støtte for sitt syn, utelater hun en viktig del. «Lov om likestilling og forbud mot diskriminering» åpner nettopp for at det kan gjøres forskjellsbehandling når en institusjon som Gjennestad skal foreta ansettelser.

Det heter i § 9 som har overskrift « Lovlig forskjellsbehandling»:

Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 når den

  1. Har et saklig formål
  2. Er nødvendig for å oppnå formålet
  3. Ikke er uforholdsmessig inngripen overfor den eller de som forskjellsbehandles

Det må absolutt kunne hevdes at Gjennestad videregående skole, som eies av Normisjon, har et «saklig formål» når de ønsker å fremheve ekteskapet mellom mann og kvinne som anbefalt og ønsket samlivsform. Det sier seg også selv at budskapet ville ha lite troverdighet dersom skolens fremste leder, rektor, levde i strid med dette. Denne forståelse og praksis er også støttet av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Jeg antar at også Venstre ved tilsetting av eksempelvis generalsekretær vil tilstrebe å ansette en som deler partiets grunnsyn. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende.

Det oppsiktsvekkende i denne saken, er imidlertid Venstres mangel på toleranse overfor mennesker og organisasjoner med et annet syn enn dem selv. I følge Venstres partiprogram, ønsker e de å fjerne kristendommens plass i grunnloven, den kristne forankringa i formålsparagrafen i skole og barnehage skal tas bort, de ønsker å redusere kristendommens plass i undervisningen i skolen, fjerne Lov om helligdager og helligdagsfred, åpne for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre osv. Selv om dette er totalt brudd med KrF`s standpunkt og hva vi ønsker å kjempe for, foreslår vi allikevel ikke å frata Venstre statsstøtten! Vi respekterer at noen velger å støtte et parti også med dette synet.

Vi er takknemlige for at Stortinget enda har et flertall som ikke ønsker å knekke meningsmotstandere ved bruk av økonomiske virkemidler.

Gjennestad har i sin mer enn 70-årige historie hatt stor betydning for både og unge og eldre. Vi takker for arbeidet som er nedlagt i alle disse årene og ønsker lykke til i fortsettelsen !