I kommunepolitikken kan en komme til å gjøre både godt og vondt, og ettertiden kan bedre dømme om hva som var hva. Mari Jetlund ser i bakspeilet klart hva som burde vært gjort annerledes. Jeg angrer dypt på at jeg som daværende leder av Bygningsrådet i Hedrum Kommune sammen med de øvrige medlemmer godkjente bruksendringssøknaden for det som i dag kalles Nordbyen. Få beslutninger har bidratt mer til å ødelegge Larvik som by og bosted. Til vår unnskyldning kan sies at Hedrum Bygningsråds perspektiv og mandat var Hedrums beste, ikke nabokommunens eller den fremtidige storkommunens. Sannheten med stor S kommer noen ganger først frem etter lang tid. Mari Jetlund var knapt nok født da den nevnte bruksendringen ble tillatt. Den gang så verden annerledes ut.

Men den tids politikere var i alle fall i stand til å løfte blikket og lage storkommune, ikke minst av hensyn til arealplanleggingen. Verre er det at storkommunen har tillatt mye rart som vanskelig kan forsvares, men også noe som har tjent innbyggerne og samfunnet som helhet. Flyttingen av ferja var politisk tungt å bære frem, men etter en tid hadde ingen vært negative til flyttingen, merkelig nok. At noen politikere fortsatt ønsker å lokalisere kontorarbeidsplasser i sentrum er forståelig, men da vil nye arbeidsplasser havne i andre kommuner i stedet. Bedrifter med behov som lettest kan dekkes langs hovedveier, legger seg gjerne langs hovedveier. Kommer kunder og ansatte fra Vestfold og Grenland, legger man ikke bedriften til Larvik Sentrum. Har bedriften håp om økte arealbehov for mulig vekst, legger man ikke bedriften der vekstmulighetene er begrenset.

De ideale ønsker og krav går ikke alltid sammen med virkeligheten valgmuligheter. Men vi bør kunne samle oss om å styrke byene som bo- og oppholdssted. Larvik tettsted kan og bør ta imot det dobbelte folkeantall, uten å bruke en ny eneste kvadratmeter med dyrket jord. Fortetting gagner miljøet, klimaet, jordvernet og bokvaliteten, og dette bør være førende for kommunens arealplanlegging. Standpunktet vil stå seg også i neste generasjon.