Jeg ser at Ben-Lewi Hansen angriper meg for å stille spørsmål, som jeg ikke får svar på, selv etter flere purringer. Samtidig forsvarer han at Birgitte ikke har svart på spørsmål, som hun/Høyre tydeligvis ikke vil ha fram i debatten før valgdagen. Det er vanligvis fortjenestefullt når bolde riddere forsvarer jomfruer i nød! – men Birgitte har jo ikke noe problem med å svare for seg selv?! – når hun vil! Hennes nærmeste fremhever jo også at hun alltid svarer på henvendelser?

Først: Jeg er helt enig med Ben-Lewi i at vi må skape en konstruktiv debatt, og at vi bør bygge broer i Larvik! Men det bør ikke forhindre at eksistensielle utfordringer (som avtroppende H-ordfører kaller det) bringes fram i «den intelligente samtalen» med formål å skape en langsiktig bærekraftig fremtid for våre etterkommere i Larvik (og resten av verden)! Derfor er det synd at vi heller ikke i denne valgperioden har greid å gjøre hovedutvalgene til fungerende «politiske verksteder»!

For ordens skyld: Jeg er ikke politiker lenger, sto ikke på noen liste til valget, og har heller ikke drevet valgkamp for noe politisk parti. Derimot er jeg fortsatt samfunnsengasjert og svært interessert i klima og naturmangfold, som er sterkt truet av økonomisk vekst og stadig økende materielt overforbruk. Derfor er jeg bekymret bestefar i Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA), som legger de godt vitenskapelig underbyggede rapportene til FNs Klimapanel og Naturpanel til grunn for vårt arbeide for at også alle de vi ønsker skal komme etter oss også skal ha en «robust» natur som grunnlag for verdige og meningsfylte liv. FNs generalsekretær sier jo rett som det er at manglende politisk handlekraft på disse områdene er kriminell! – og han er neppe noen rabulist?!

3. mars formidlet jeg noen spørsmål fra BKA-Vestfold til alle partiene i Larvik, bl.a. til Birgitte. De fleste svarte etter hvert, til slutt sto bare H og INP igjen. Da svarte H’s valgkampleder på hennes vegne.

De spørsmålene jeg selv som interesserte velger stilte til Birgitte var følgende:

På Facebook oppgir du at du er blågrønn med stor interesse for natur og naturvern. Hvordan forklarer du dette i forhold til de sakene/vedtakene du/H henholdsvis har støttet, og stemt mot?

I valgprogrammet skriver H at «vi» har fått vedtatt å utarbeide en naturmangfoldsplan? – men det var etter at H og andre partier flere ganger hadde stemt mot samme forslag fra MDG. Høyres forslag hadde også helt utilstrekkelig finansiering av nødvendige kartleggingsarbeider som grunnlag for en slik plan. Heldigvis fikk jeg/MDG inn 1,5 mill. ekstra gjennom budsjett-samarbeide i desember (som også ga flertall for eiendomsskatten). Nå melder administrasjonen at vi (takket være denne bevilgningen) får omfattende og grundige kartleggingsarbeider i store deler av kommunen, og en vesentlig bedre plan! Det er dessverre slik at det er «behageligere» å vedta naturødeleggelse hvis en ikke vet hva en ødelegger! Her jukser nok H ganske grundig i sitt selvskryt i valgprogrammet!

I programmet står det videre at H vil ha tillit til kunnskap og råd fra vår egen kommuneadministrasjon?- men det var jo nettopp det H IKKE hadde ved behandling av revisjonen av kommuneplanens arealdel! Etter grundige konsekvensvurderinger av hvert enkelt «innspill»/utbyggingsønske fra diverse grunneier, anbefalte administrasjonen bare noen svært få, hvoretter H (og andre) vedtok å legge ut veldig mange på høring. Deretter kom det inn en del protester, innsigelser og frarådinger fra Statsforvalter og fylkeskommune, som H (og andre) tok lite hensyn til, og vedtok de fleste omdisponeringene likevel! Deretter fikk Kommunedirektøren i oppdrag å mekle om innsigelsene, slik at kommuneplanrevisjonen endte opp med svært mange omdisponeringer som administrasjonens dyktige medarbeider ikke ville godkjenne. Dette er altså det stikk motsatte av hva H skriver i valgprogrammet. Villedende igjen?! Bakgrunnen for at Statsforvalteren måtte velge å «fraråde» i stedet for å ha «innsigelse» selv når det er juridisk og faglig grunnlag for det, var for øvrig at Ernas siste regjering ga instruks om å redusere bruken av innsigelser.

Jeg ble ganske raskt blokkert på Birgittes fb-side da jeg stilte disse spørsmålene. Likeså da Morten Riise-Gjertsen skrev på sin fb-side at MDG ønsker å gjøre livet vondt og vanskelig for våre medmennesker. Da måtte jeg jo svare at det ønsker vi slett ikke, tvert imot ønsker vi at alle de vi ønsker skal komme etter oss, skal ha gode livsbetingelser i en «robust» natur – og det burde vi alle ha arbeidet for i mange år. Da ble jeg også ganske raskt blokkert.

Ved revisjonen av kommunens klima- og energiplan for noen år siden forsøkte jeg å samarbeide med H/Birgitte om vedtak om «sterkere virkemidler» for å nå målene om klimagassreduksjon. Etter at forslagene mine var «modifiserte» så mye at H kunne stemme for dem, ble de så «tannløse» at de mistet all betydning. Tiltak mot klimaforverring og naturødeleggelse er visst bare akseptable hvis man kan tjene penger på dem, hvis de ikke koster penger, ikke reduserer den økonomiske veksten eller begrenser det materielle overforbruket. Da må de nødvendigvis bli «tannløse»!

Det er jo synd for demokratiet om valget vinnes ved «juks», og at den demokratiske diskusjonen blokkeres!

Det viktigste er imidlertid at en har vilje og mot til å vedta tilstrekkelige tiltak til å nå vedtatte mål både for klimagassreduksjoner og naturbevaring selv om det reduserer den økonomiske veksten og det stadig økende materielle overforbruket, som er drivkreftene bak både menneskeskapte klimaendringer og naturødeleggelse.

Før det siste kommunestyremøtet minnet jeg H/Birgitte på at de ville ha muligheter til å vise at de faktisk mener det de skriver i valgprogrammet, for eksempel i reguleringssaken for hyttefeltet i Sørskogen (og i noen interpellasjoner).

Den muligheten benyttet ikke Høyre! – så da lurer jeg på om vi som velgere bør ha tillit til disse politikerne? – det har jeg rimeligvis heller ikke fått svar på.

Det er muligens et pussig sammentreff at Erna greide å utsette offentliggjøringen av Sindres omfattende aksjehandler til etter valget? Det er vel også et eksempel på «Sitt stille i båten» og «Ikke svar på spørsmål som kan påvirke valgresultatet negativt»? Jeg har ikke sett at noen av de som støtter Ben-Lewi’s innlegg, og kritiserer meg, har vært kritiske til Ernas «forsinkelse»? Derimot fikk jeg støtte mht. H/Birgittes løfter ved valget for 4 år siden, og Lykke til med pensjonisttilværelsen fra en FrP-velger! Takker for det!

PS: Det er bare hyggelig at andre partier tar opp mine/MDGs nedstemte forslag (det må de gjerne fortsette med, for gjenbruk er jo veldig bra!), men det er jo litt «freidig» å ta æren for dem selv?!