Den store rødgrønne kollektivbløffen er over oss. Vi blir oppfordret til å både ta og til å ikke ta kollektivtransport på samme tid. Det rødgrønne byrådet i Oslo står i spissen for bløffen, men over hele landet blir vi fortalt at vi skal bruke bussen, uten at vi skal sitte i den. I Bergen fraråder lokale myndigheter reisende å bruke kollektivtransport samtidig som man nå etablerer en byvekstavtale med premisset om at trafikkveksten skal skje med kollektivtrafikk.

Pandemien har forandret hvordan vi hilser, hvordan vi jobber og hvordan vi transporterer oss. Regjeringen har innført svært restriktive tiltak, og vi politikere har i stor grad godtatt dem. Vi har vært enige om å ta opp kampen mot viruset.

En del av det å bekjempe viruset er at vi må unngå å stå tett sammen på busser, T-baner, tog og trikker. Det tror jeg de fleste har sympati for. Et naturlig alternativ til buss og tog er bilen. Kollektivtrafikken er i dagens situasjon en smittebombe mens bilen representerer transport uten smittefare. Til tross for dette fortsetter rødgrønne politikere landet over en storstilt satsing på kollektiv, på privatbilens bekostning.

Et helt ferskt eksempel er i Kristiansand. Her har de rødgrønne politikerne bestemt seg for å strupe en av få samferdselsårer inn i byen for biltrafikk, til fordel for kollektivtransport. Dette vil gi mer kø for alle de som er avhengige av å kjøre personbil, samtidig som bussen vil få litt bedre fremkommelighet. Så til tross for at man på den ene siden oppfordrer folk til å kjøre mer bil, gjør man det samtidig vanskeligere å bruke den. Selvmotsigelsen er komplett.

Pandemien viser oss at ensidig tilrettelegging for kollektivtrafikk svekker beredskapen i transportpolitikken og er en betydelig smittekilde. Selv om denne pandemiperioden vil ta slutt, kan nye virus gi oss tilsvarende situasjoner, eller at det kan finnes andre tungtveiende grunner til at vi ikke kan bruke kollektivtransporten. Dette skjer til tross for rødgrønne politikeres ønsketenkning.

Planlegging av transportinfrastruktur må bygge på realisme og ikke ønsketenkning. I Norge vil vi alltid ha bruk for bilen som står for mer enn 80 % av persontransporten. Privatbilen gir oss en frihet tidligere generasjoner bare kunne drømme om. Vi kan reise hvor vi vil, se hva vi vil og gjøre hva vi vil, uten å være avhengig av andre – det er et fantastisk gode. Ensidig satsing på kollektivutbygging i byene er feil og pandemien viser hvorfor dette er feilslått. Vi trenger bilen både i by og i bygd. Bilen er en viktig del av vår samfunnsmessige beredskap.