Det var i et møte 9. november rovviltnemnda i region 2 besluttet å ikke tillate kvotejakt på gaupe kommende vinter.

«Rovviltnemnda i region 2 (Telemark, Vestfold, Buskerud og Aust-Agder) viser til at gaupebestanden ligg under det nasjonalt fastsatte målet for regionen. For å sikre at bestandsmålet blir nått før jakt i 2019 finn nemnda ikkje grunnlag for å opne for kvotejakt på gaupe i 2018. Avgjerd om ikkje å opne for jakt er ikkje eit enkeltvedtak og kan derfor ikkje klagast», heter det i vedtaket som er ført i pennen av Fylkesmannen i Telemark.

12 årlige ynglinger

Rovviltnemnda har myndighet til å vedta kvote når bestanden de tre siste årene i snitt har ligget på eller over bestandsmålet som er på 12 årlige gaupeynglinger i region 2.

– De siste tre årene har bestanden ligget på 16 ynglinger i 2015, ni i 2016 og 9,5 i 2017. Det betyr et snitt på 11,5 som «rundes opp til» 12 slik at nemnda så vidt har mandat til å gjøre vedtak. Blir det færre enn 16 gaupeynglinger i 2018, mister nemnda vedtaksmyndighet. Sannsynligheten for dette er svært stor, men reduseres litt når nemnda nå setter jaktstans i regionen. En kan jo spekulere i om den egentlige grunnen til at man ikke vedtar kvote, er at nemnda nå ligger an til å miste myndigheten til å vedta kvote for 2019. Det vil jo i så fall bli et meget stort prestisjenederlag og hadde vist at nemnda forvalter gaupa så dårlig over lengre tid at de fratas forvaltningsmyndigheten, sier Arnodd Håpnes som er fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet og legger til at det er Stortinget som har vedtatt både det nasjonale og det regionale målet.

– Gledelig vedtak

Naturvernforbundet synes det er svært gledelig at kvotejakta på gaupe i 2018 nå avlyses i region 2, men de mener også at det er et helt nødvendig tiltak for å bygge opp en uforsvarlig nedskutt gaupebestand i regionen.

LES OGSÅ: Et skadedyr av de aller verste

– I Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder avlyses gaupejakt i 2018 fordi rovviltnemnda har tillatt så høye kvoter i de foregående årene at bestanden er skutt ned langt under det målet Stortinget faktisk har vedtatt for regionen. Det er en svært trist bestandsutvikling for gaupe både nasjonalt og i denne regionen. Gaupa er faktisk flyttet fra statur «sårbar» i Norsk rødliste 2010 til «sterkt truet» i rødlisten for 2015 på grunn av meget sterk nasjonal bestandsnedgang, sier Håpnes.

For høye kvoter

I flere av de foregående årene har rovviltnemnda gitt tillatelse til felling av opp 35 gauper årlig i region 2. Dette høye antallet har Naturvernforbundet klaget på flere ganger, men ikke fått medhold før i år.

LES OGSÅ: Vakre tilbakeblikk fra Lardal

– Den solide nedgangen i gaupebestanden både nasjonalt og regionalt har kommet fordi rovviltnemndene har gitt høye kvoter uten å ta hensyn til flere viktige forhold: En forsinket respons i bestanden, kvotene har ikke tatt hensyn til naturlige bestandssvingninger, en altfor hard avskyting flere år på rad og at nemnda har drevet mer med politisk enn en fagbasert forvaltning av gaupa i regionen. De har ikke hørt tilstrekkelig på faglige råd og biologiske anbefalinger, hevder Arnodd Håpnes.

Om det blir noen kvote på skadefelling av gaupe i region 2 neste år har imidlertid ikke rovviltnemnda tatt stilling til. Det vil skje senere, når beitedyrene blir sluppet ut.