Rusreformen er rett rundt hjørnet – en seier etter mange års kamp. Nå velger vi fornuft og humanisme foran utdaterte fordommer. Et rusreformutvalg foreslår at de som sliter med rus skal få hjelp, ikke straff.

Venstre står i spissen for gjennomføringen av regjeringens rusreform. Etter at Vestfold Venstres Carl-Erik Grimstad tok sete i Stortinget for 3 år siden, har han vært en ivrig pådriver for reformen. Rusreformen har også vært mye diskutert, også i Larvik Venstre. Vi mener at det er riktig at ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Straff begrenser ikke narkotikabruk. Det slår rusreformutvalget fast. Utvalgets 416 sider lange fagrapport har sett på internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Kunnskapsgrunnlaget er entydig: Det hjelper ikke å straffe folk som sliter med rus. Tvert imot kan det gjøre at de vegrer seg for å søke hjelp.

Norge er i overdosetoppen i Europa. Det var 275 overdosedødsfall i Norge i 2019. Dette tallet tilsvarer tre ganger så mange som trafikkdrepte. Våre selvmordstall stiger snarere enn å synke. Det har trolig også sammenheng med rus. Det er dramatisk. Rusreformen kan være et svar også på denne utviklingen. Reformen vektlegger muligheten til å gi saklig og fordomsfri rusinformasjon som treffer rusbrukere hjemme – fjernt fra en visjon om det rusfrie samfunn. Nå skal samfunnet betrakte rusavhengige som pasienter, ikke som kriminelle.

Problemene starter ofte lenge før rusen blir avhengighetsskapende. En rekke studier viser sammenhengene mellom en vanskelig barndom, psykisk sykdom og senere rusavhengighet. Venstre mener at vi må møte de som sliter, med hjelp og forståelse, ikke fordømmelse og straff.

Nå er det ikke slik at rusreformutvalget foreslår å gjøre det lovlig å bruke narkotika. Det skal altså ikke være en legalisering av bruk og besittelse av narkotika. Politiet kan fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig blant ungdom. Dette er ikke til hinder for mer vekt på skadereduksjon.

Det siste året har vært tøft for alle, ikke minst for utsatte grupper, som brått mistet viktige lavterskeltilbud. Når samfunnet åpner opp igjen, har vi muligheten til å gjøre ting enda bedre enn vi gjorde før. Det jobbes med en kraftsatsing på behandlingsopplegg, bo- og arbeidsmuligheter for de rusavhengige.

Rusreformen vil gi de rusavhengige mer hjelp og mulighet til å leve gode liv. Rusavhengige skal få hjelp og ikke straff!