(Sandefjords Blad): – Tinde Energi AS pålegges å snarest, og senest innen 7 dager, gjenoppta strømleveranse i henhold til avtale inngått med GNP Energy Norge AS 22.05.2018. Grand Cafe & Restaurant AS tilkjennes sakens omkostninger, står det i dommen fra tingretten.

Advokat Bjørnar Håland representerte Grand Cafe & Restaurant AS. Han har følgende å si om rettsavgjørelsen:

– Vi valgte å kreve at de leverer strøm med pris i henhold til avtalen. Kjennelsen sier at Tinde Energi må forholde seg til den opprinnelige avtalen. Det er en bekreftelse på at praksisen til Tinde Energi er uholdbar, sier han til Sandefjords Blad.

Advokat Anders Flaatin Wilhelmsen representerte Tinde Energi. Han kunne i skrivende stund ikke kommentere kjennelsen.

Det har stormet rundt Tinde Energi, strømselskapet som har registrert besøksadresse i Larvik. Flere kunder har mottatt skyhøye, ubegrunnede fakturaer, mens andre har fått endret avtalene sine uten samtykke.

Uenig om fastprisavtale var gjeldende

I 2018 inngikk de to partene en avtale for pris på strøm, en femårs avtale. I dommen fra Vestfold Tingrett fremkommer det at avtalen hadde en garantipris på 28.50 øre/kWh i tre måneder, og et pristak på 42,70 øre/kWh.

Avtalen hadde altså oppstart i mai 2018, og skulle vare fram til mai 2023. Avtalen skulle sikre Grand Cafe & Restaurant en makspris på strømmen på drøyt 40 øre/kWh, uavhengig av hvordan prisutviklingen på strømmen var.

I mai 2020 flyttet restauranten over til nabolokale, og det ble meldt inn ny strømmåler til strømselskapet.

«Det er ubestridt at den nye måleren ble lagt inn med et pristak i GNPs systemer fra dette tidspunktet, tilsvarende pristaket som fremgår av avtalen fra 2018», står det i rettspapirene.

Sandefjords Blad har tidligere skrevet om regnskapsfører Øyvind Horn, som oppfordret Balkan pizza til å ikke betale Tindes krav om forskuddsbetaling på strøm. Balkan AS hadde en fastprisavtale med makspris på strøm med GNP Energy. Kundeforholdet ble overført til Tinde Energi, uten at fastprisavtalen fulgte med.

LES SAKEN HER: Fikk beskjed om å ikke betale Tinde-krav: – Siste ord er ikke sagt i denne saken

Strømprisene økte

Utover i 2021 økte strømprisene betraktelig, og pristaket i avtalen, på 42,70 øre/kWh slo inn.

«De utstede fakturaer fra GNP ble frem til høstmånedene justert i tråd med pristakstavtalen. Fra det tidspunktet ble fakturaene justert, dog i mer begrenset grad. I januar 2022 fremgår det av den fremlagte faktura at prisen ble justert til 85 øre per kWh fra en markedspris på 239.90 øre per kWh. I faktura med forfallsdato 26.02.2022 ble det ikke gjort noe fradrag for pristak», står det videre i domspapirene.

Restauranten tok da kontakt med strømselskapet for å rydde opp, og pekte på avtalen om pristak. På den påfølgende fakturaen ble pizzarestauranten kreditert, og pristaket ble deretter satt til 85 øre/kWh.

GNP overførte i 2021 flere strømavtaler, inkludert avtalen med Grand Cafè og Restaurant, til Henriksen-gruppen, før avtalene deretter ble overført til Tinde Energi AS, sommeren 2022.

I midten av juli mottok restauranten en regning for perioden 14. juli til 1. oktober 2022 på 64.000 kroner, uten angitt strømpris.

Fristen for å betale fakturaen var satt til slutten av juli. Ettersom de to partene hadde inngått en avtale på makspris på strømmen, betalte ikke restauranten fakturaen på 64.000 kroner.

I flere dager forsøkte eier å komme i kontakt med strømselskapet både på telefon og via e-post – for å vise til avtalen – uten hell.

Ettersom betalingen uteble, avsluttet Tinde Energi kundeforholdet.

«Tinde Energi forbeholder seg retten til å kunne stanse levering av kraft til enhver tid dersom kunden oversitter betalingsfristen på opprinnelig faktura».

11. august 2022 fikk Grand Cafè og Restaurant AS en opphørsfaktura fra Tinde Energi. I den ble det lagt inn et tak på 85 øre per kWh, med en sum på 5079,11 kroner. Advokat Håland sendte brev til selskapet om at den opprinnelige avtalen med pristak på 42,70 burde ligge til grunn. Partene kom ikke til enighet og Grand Cafè og Restaurant AS gikk til søksmål med krav om at opprinnelig avtale skulle bli opprettholdt.

Tinde energi mener avtalen ikke fulgte ny måler

Tinde energi var ifølge rettsdokumentene av oppfatning av at fakturaen var rettmessig og at de hadde rett til å stenge strømmen da den ikke ble betalt. Selskapet mente dessuten at Grand Cafè og Restaurant AS ikke hadde en avtale som ga krav om pristak. De viste til at det var en avtale som gjaldt to strømmålere. En tredje strømmåler, som ble lagt til i forbindelse med at Grand Cafe & Restaurant AS flyttet til nye lokaler, var lagt inn i GNPs opprinnelige avtale om pristak. Men dette hevder Tinde Energi skyldtes en saksbehandlingsfeil.

«Det anføres at saksøker ikke flyttet avtalen han hadde med strømselskapet da han byttet lokale. Dette fordi avtalen fra 2018 relatert til de to andre målepunkt fremdeles besto. Den nye avtalen innebærer derfor en utvidelse, ikke flytting. Det ble ikke nedfelt noen skriftlig avtale relatert til «måler 3». Det innebærer at det er GNPs generelle avtalevilkår som gjelder for denne avtalen.», heter det i saksdokumentene.

«Det anføres at saksøker i realiteten ikke har eller har hatt noe krav på noe pristak for «måler 3» Den midlertidige avtale om pristak på 85 øre per kWh som ble praktisert etter 31. mars 2022 beror på en feil fra saksbehandlers side og kan ikke tillegges vekt ved vurderingen av hvorvidt avtale om pristak er inngått for «måler tre».

Rettens oppfatning

Videre i kjennelsen står det at det er på det rene at den tredje strømmåleren ble lagt inn i systemene med samme avtalevilkår som de to forrige. Det påpekes også at det ikke ble skrevet en ny avtale for den tredje måleren, etter at bedriften byttet lokaler.

«På denne bakgrunn, finner retten det tilstrekkelig sannsynliggjort at avtalen fra 2018 også omfatter «måler 3». Det er denne avtalen som er overdratt til Tinde Energi AS. Grand Cafe & Restaurant AS har dermed en bindende avtale med Tinde Energi AS, inneholdende det pristak som fremgår av avtalen.»

Retten vurderte også opphørsfakturaen slik:

«Den omstridte faktura fra Tinde av 15.07.2022 er betydelig høyere enn tidligere fakturaer fra GNP. Det fremgår ikke av fakturaen hvilken pris som er lagt til grunn for utregningen. Det er rettens syn at saksøker hadde all grunn til å reagere på fakturaen».