Det­te li­der un­der en flau ko­or­di­ne­ring fra sen­tra­le myn­dig­he­ter/dep. Bane- og vei­myn­dig­he­ter har sit­tet på hver sin tue i den­ne vik­ti­ge lo­ka­le sa­ken.

Her had­de vi en unik mu­lig­het til sam­ord­ning av in­ter­es­ser og få kva­li­tets­sik­ret et godt tra­fikk-knu­te­punkt hvor koplinger mel­lom vei og bane kun­ne strøm­lin­je­for­mes.

I det­te lan­det har vi eta­ter og små­kon­ger som ikke ev­ner å se hel­he­ten, men som skal trum­fe gjen­nom sine kjepp­hes­ter. Fyl­ket og lo­kal­po­li­ti­ke­re må også ta sin del av an­sva­ret for å ikke være på bal­len i den­ne sa­ken, til tross for man­ge kon­struk­ti­ve inn­spill i media og kom­men­tar­felt.

De uni­ke rea­li­te­ter drei­er seg nem­lig om to ve­sent­li­ge ting:

1. Det har vært li­ten tvil om at vei og bane måt­te mø­tes på Far­ris­ei­det.
2. Syn­kro­ni­se­rin­gen, alt­så tids­as­pek­ter og ka­len­der­pre­mis­ser i byg­ge­ak­ti­vi­te­ter for eta­te­ne i nevn­te om­rå­de, har vært op­ti­mal for sam­ar­beid om fel­les­løs­nin­ger og mål­set­ting om et godt kon­sept for ef­fek­tivt knu­te­punkt.

Alt­så den vik­ti­ge koplingen i in­fra­struk­tur som er av­gjø­ren­de for både rei­sen­de og sam­funns­øko­no­mi.

Dess­ver­re ble dis­se mu­lig­he­ter mis­brukt av både lo­ka­le og sen­tra­le ko­ry­fe­er. I dag sit­ter vi igjen med skjeg­get fullt av post­kas­ser og et knu­te­punkt som ikke er til­pas­set fram­ti­da.

Opp­sum­mert i ett ord: Skam­for­valt­ning.