Ja, vi går heldigvis mot en gradvis og forsiktig åpning av barnehager og skoler. Det er helsemyndighetene som har hånd om når skoler og barnehager skal åpne. Barnehagene åpner i perioden 20.–27. april, og 1.–4. trinn og yrkesfag vg. 2 og 3 åpner 27. april. Barnehagelærerne og styrerne har allerede lagt ned masse arbeid for å legge best mulig til rette for en åpning som er innenfor veilederens anbefalinger.

Barnehage er ikke tilfeldig barnepass – barnehage er en pedagogisk virksomhet, og det er barnehageloven som legger rammene for innholdet i barnehagen. Veilederen for barnehage kan sees på som en slags kontrakt mellom myndighetene, barnehageeier, ansatte og foreldrene for den gradvise åpningen av barnehagen vi alle prøver å lykkes med. Som mange kanskje har fått med seg, er litt av suksessfaktoren at man skal omgås færrest mulig personer. Det går igjen som en rød tråd i alt Folkehelseinstituttet anbefaler. Veilederen forutsetter tette skott mellom ulike grupper av barn og voksne, og derfor vil ikke barnehagene kunne utnytte den fleksibiliteten som de vanligvis har. Da har barnehagene to valg: enten må de ha kortere åpningstid for barna, eller så må de ha flere ansatte, slik at smittevernhensynet ivaretas og slik at barnehagene fortsatt forblir en pedagogisk virksomhet, og ikke en oppbevaring. Det er simpelthen ikke mulig å få både i pose og sekk – man kan ikke følge veilederen uten flere ansatte eller kortere åpningstid for barna. Og da er vi tilbake til Sammen – kontrollert – over tid. Dette tar tid – barnehagen blir ikke helt som før riktig ennå – ha tålmodighet – gradvis – over tid!

Det viktigste nå er ikke vanlige åpningstider i barnehagene – men sammen – kontrollert – over tid – en åpning som ivaretar Folkehelseinstituttets anbefalinger gjennom veilederen og som inneholder et godt pedagogisk tilbud til barna. Det vil komme en tid da barnehagen kan åpne som normalt, men det er ikke ennå.

Skolene skal åpne på mandag. Ja, vi har en minstenorm for lærertetthet, men den er i grunnskolen på skolenivå. Det betyr at også skolene vil få en utfordring med åpning om ikke det tilføres flere midler i form av flere lærere i skolen. For også i skolen skal færrest mulig elever og lærere blandes, og det låser fleksibiliteten i tilbudet også her. Det vil også i mange tilfeller være nødvendig å styrke tilbudet med flere lærere i de ulike gruppene, eller kohortene, både av hensyn til ivaretakelsen av den enkelte elev og ivaretakelsen av det faglige innholdet.

Når yrkesfag skal starte opp, er det også viktig at summen av tiltak ivaretar smittevernhensyn, og at det tas høye for å kunne etterleve bransjestandardene som er for de ulike programområdene. Dette må være en forutsetning for å kunne åpne for undervisning på skolen.

Hovedtillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte og verneombudene er viktige i samarbeidet i kommuner og fylkeskommuner for å lykkes med oppstart og etter hvert normalisering av tilbudet til barn, unge og voksne.