Utdanningsforbundet Larvik er svært bekymret for den økonomiske situasjonen i skole og barnehage i Larvik kommune. Vi frykter at stadig svekkede rammevilkår i barnehage, skole og voksenopplæring vil gi et dårligere tjenestetilbud. Dette kan igjen føre til økt frafall og utenforskap.

I Larvik kommunes strategidokument poengteres det at «forskning er entydig på at forebygging og tidlig innsats er bedre enn reparasjon. Dette gjelder både tidlig i alder og tidlig i forløp.» De foreslåtte kuttene innenfor skole- og barnehagesektoren vil, slik vi ser det, føre til mer reparasjon og mindre forebygging og tidlig innsats.

Prognosene for befolkningsutviklingen viser at det i årene fremover vil bli en høyere andel eldre i kommunen og en lavere andel barn og unge. Færre barn og unge og flere eldre betyr likevel ikke at en sektor som allerede er skåret inn til beinet, igjen må skjæres i. Dersom Larvik skal være en attraktiv by for familier med barn og unge og få en større tilflytting, må det satses på barnehage og skole. Dersom tidlig innsats, god utdanning og danning, utjevning av sosiale forskjeller, forebygging, integrering og livsmestring skal bli mer enn bare fyndord, må det settes av nok penger til barnehager og skoler i Larvik. God utdanning starter i barnehagen og fortsetter oppover i skole- og utdanningsløpet. Larvik kommune må ha økonomiske rammer innenfor skole og barnehage som harmonerer med vedtatte mål og visjoner. Enda viktigere er det å sikre tilstrekkelige økonomiske rammer som gir enkeltbarn og enkeltelever den oppfølgingen, utdanningen og danningen de trenger og har krav på for ikke å bli stående utenfor skole og arbeidsliv. Vi er godt kjent med kommunens trange økonomiske rammer. Vårt berettigede håp og ønske er likevel at politikerne i sitt endelige budsjett prioriterer skole og barnehage.

Utdanningsforbundet hører og leser i ulike sammenhenger at det har vært en økonomisk satsing på skole i Larvik. Kommunen har riktignok prioritert enkelte, nye skolebygg og et digitalt hamskifte med blant annet en iPad til hver elev, men like fullt er det en skolehverdag preget av trange økonomiske rammer som møter og har møtt våre elever og lærere. KOSTRA-tallene er nok en gang dyster lesing med lavere driftsutgifter per skoleelev i Larvik enn sammenlignbare kommuner, Vestfold fylke og nasjonalt. Dette utfordrer skolene i det daglige arbeidet og gjør det svært problematisk å følge opp alle elever slik skolen ønsker å gjøre. Kommunedirektørens forslag inneholder nye kutt i skole, som ytterligere vil forverre denne situasjonen.

Planen “Kvalitet i Larvikskolen” tydeliggjør Larvik kommunes ambisjoner om å videreutvikle SFO på en måte som øker dens omdømme og status. Kvalitetsarbeidet i SFO avhenger av at det er nok ansatte på jobb og nok tid til administrative oppgaver. Nok et kutt i administrativ ressurs for SFO-ledere, samt kutt i grunnbemanningen i SFO, gir grunn til bekymring.

KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter i barnehage i Larvik ligger under gjennomsnittet i Vestfold, sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Vi er bekymret for situasjonen i barnehagene, hvor en allerede tynnslitt økonomisk situasjon skal forverres med en ytterligere innsparing. Vi har problemer med å se hvor disse innsparingene skal gjøres. Tilskuddet til private barnehager øker, og vi stiller det betimelige spørsmålet om det er riktig at dette – nok en gang – skal belastes kun tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering? Andelen private barnehager har vært en politisk sak og prioritering, og regningen burde derfor ikke kun lande på kommunalsjef Jan Erik Norders bord.

Larvik Læringssenter har en svært viktig rolle i arbeidet med utjevning av sosiale forskjeller, forebygging, integrering og livsmestring. Merkevaren Larvik Læringssenter får på grunn av sitt gode arbeid med opplæring og integrering, stor oppmerksomhet og anerkjennelse fra andre kommuner, nasjonale institusjoner og forvaltningsorgan. Forslag til strategidokumentet innebærer at Larvik Læringssenter må redusere sitt budsjett fra 14 til 12 millioner. Dette må karakteriseres som et dramatisk kutt. Prosentvis er kuttet massivt og vi frykter at konsekvensene blir et redusert tjenestetilbud. Dette kan igjen føre til utenforskap og dårligere integrering.

Skole- og barnehagestruktur er igjen oppe til politisk behandling. I denne runden er det nedleggelse av Hvarnes skole og Tun barnehage, avdeling Hvarnes samt en utredning om å legge ned Langestrand skole, som er lagt inn i strategidokumentet. Utdanningsforbundet Larvik har i alle skolestruktur-rundene vært sterkt bekymret og skeptisk til glorifiseringen av storskoler, ikke minst fordi veivalget ensidig er basert på økonomiske kriterier og argumenter – og ikke pedagogiske. Det finnes lite forskning på betydningen av skolestørrelse og hva som er en” ideell” størrelse på en skole. I aktuell forskning er det et nyansert bilde av fordeler og ulemper ved både små og store skoler. Det burde være rom for ulike skolestørrelser i Larvik – ikke bare store, arealeffektive og «robuste» skoler. Argumentene og konklusjonen gjelder i like stor grad for barnehage.

I februar 2018 ble det politisk vedtatt at Larvik kommune ønsker Verdensmesteren skole som en egen enhet og ikke som mottaksklasser ute på andre skoler. Verdensmesteren foreslås nå likevel endret fra en mottaksskole til mottaksklasser ved tre skoler. En mottaksskole sikrer et samlet fagmiljø, kvalitet i opplæringen og gir bedre mulighet for å gi elevene alt de trenger av omsorg, kultur - og språkopplæring. Verdensmesteren skole trenger en sentrumsnær skolebygning – eventuelt en samlokalisering med Mesterfjellet skole.

Prioritering er en svært viktig del av politikken, og det innebærer at noe rangeres høyere og satses mer på enn andre områder. Utdanningsforbundet ber politikerne i Larvik prioritere skole og barnehage.