Saker til behandling

001/23 Godkjenning av møteprotokoll

002/23 Høring - Forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften (Norgesmodellen)

003/23 Høring - Forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

004/23 Høring- Evaluering av statsforvalterens geografiske inndeling

005/23 Høringsuttalelse til forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land

006/23 Detaljert reguleringsplan for gamle Nanset skole, gbnr. 2005/18, 33, 32 og del av 2005/2 - sluttbehandling

007/23 Områdeplan for Kaupang fornminneområde. Sluttbehandling.

008/23 Eiendomsskatt, valg til Sakkyndig nemnd og Klagenemnd, vedtekter og opprettelse av eiendomsskattekontor

009/23 Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2023

010/23 Temaplan for innovasjon og digitalisering del ll - Strategier og delmål Side 2 av 2

011/23 Fra togspor til turvei - behov for reguleringsplan

012/23 Kyststi Tjølling - videre arbeid

013/23 Rullering - Boligplan

014/23 Prosjekt Skolegård/barnehage - økonomiske konsekvenser som følge av innstramminger i tildelingskriteriene for spillemidler

015/23 Formannskapsmøter i Festiviteten

016/23 Medlemskap i det nasjonale bærekraftsnettverket

017/23 Søknad om å arrangere båtrace - Larvik Grand Prix 2023

018/23 Meldinger FSK 1.2.2023

019/23 Stevning fra private barnehager (unntatt offentlighet)