Saker til behandling

 • Godkjenning av møteprotokoll
 • Greve Biogass AS - Ekstraordinær generalforsamling -endring i eierskap (unntatt offentlighet)
 • Eierskapsoppfølging - virksomhetenes årlige rapportering
 • Vestfoldmuseene IKS - representantskapsmøte 16.12.2022
 • Larvik Arena IKS - representantskapsmøte 15.12.2022
 • Eiermøte Larvik Havn KF 2022
 • Kvartalsrapport K 3 2022-Larvik Havn KF
 • Budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 Larvik havn
 • Kulturhuset Bølgen - Budsjett og strategiplaner 2023
 • Primæroppgavefondet 3. kvartalsrapport 2022
 • Strategidokument 2023 - 2026
 • Kommunal medfinansiering av idrettsanlegg - 2023
 • Inntektssystemet for kommunene - høring
 • Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1
 • Planprogram med prinsipplan for Bergeløkka - 1.gangsbehandling
 • Utredning boplikt
 • Gumserød gård. Søknad om delfinansiering av nytt septikanlegg
 • Forespørsel om avtale om spleiselagsmodell for fylkesveiprosjekter - VTFK handlingsprogram forfylkesveinettet 2024 – 2027
 • Legekontor med utgangspunkt i 8.2 avtale
 • Digitale verktøy for folkevalgte i Larvik kommune
 • Formannskapsmøter i Festiviteten
 • Meldinger FSK 30.11.2022
 • Eventuelt