Møtet foregikk i kommunehuset i Romberggata, etter at politikerne hadde vært på en befaringsrunde:

­■ Klokken 09.15 Lyngveien 11

■ Klokken 09.30 Vindlyveien 3B

■ Klokken 10.30 Østsideveien 759

■ Klokken 10.50 Sognsveien 61

■ Klokken 11.00 Svarstadtunet 15

■ Klokken 11.20 Krokenveien 80

Her er loggen fra møtet:

PLANSAKER: (Saksnummer først)(KD er kommunedirektøren)

206/22 Referatsaker

207/22 Detaljert reguleringsplan for Svarstadtunet 15 - gbnr 31/19. 1. gangs behandling LES MER

KDs forslag: Saken legges ut til offentlig ettersyn og høring. Før sluttbehandling av ovennevnte plan skal det foretas ytterligere geotekniskeundersøkelser og utredninger.

Avstemming: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

208/22 Reguleringsplan for Ødegården fritidsbebyggelse - 1.gangs behandling LES MER

KDs forslag: forslag til detaljert reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse i Ødegården legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Karin Frøyd (V): Forslag til reguleringsplan for Ødegården fritidsbebyggelse - gbnr. 4103/9 (PlanID: 202204), med tilhørende plandokumenter, legges ikke ut til offentlig ettersyn og høring. (Hun peker på at omrpdet ligger midt i den største trekkruta for både elg og rådyr.)

Avstemming: KDs forslag ble vedtatt mot to stemmer.

209/22 Eventuelt

224/22 Rammer for oppstart av reguleringsplanarbeid for utvidelse av Ødegården havn i Viksfjord LES MER

KDs forslag: Stærk og Co AS kan sette i gang et arbeid med detaljert reguleringsplan for Ødegaarden havn.

Tilleggs/endringsforslag fra Karin Frøyd (V): Det avklares om myke trafikanter på Ødegårdsveien kan sikres ved nedsatt fartsgrense og ved anleggelse av flere fartsdumper på deler av strekningen. LNF-arealer/dyrket mark skal ikke inngå i en eventuell utvidelse av parkeringsarealet. Planer om utvidelse av båthavna nord for Seilerhytta, nedjusteres med 60% (inntil 35 plasser). Områdets båtplasser fordeles etter en fordelingsnøkkel.

Forslag fra Andre Lysnes (AP): Nytt punkt: Det bør tas hensyn til dagens bruk av området i sjø (Larvik Seilforening) da seilbåter krever noe større manøvreringsrom. Seiljoller (spesielt for barn og unge) som ligger på land bør ikke tape adkomstmuligheter.

Avstemming: KDs forslag ble enstemming vedtatt. Lysnes forslag ble enstemmig vedtatt. Frøyds forslag falt.

BYGGESAKER: (Saksnummer først)(KD er kommunedirektøren)

210/22 Referatsaker

211/22 Behandling av klage - Avslag på fradeling etter jordloven - Gbnr. 1018/2 m.fl. LES MER

KDs forslag: Planutvalget mener at det i klagen ikke er fremkommet nye opplysninger som tilsier at vedtak av 06.09.2022 skal omgjøres. Planutvalget tar ikke klagen til følge og fastholder avslaget. Saken sendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Avstemming: KDs forslag ble enstemmig vedtatt.

212/22 Behandling av klage - Terrasse/veranda til fritidsbolig - Dispensasjon fra byggeforbudet og arealformålet - Hyttesone C 231 - Rakke. LES MER

KDs forslag: Planutvalget kan ikke se at det i klagen har framkommet nye opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 1369/22 skal omgjøres. Klagen tas ikke til følge og saken oversendes Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Forslag fra Tor Kåre Hansen (Frp): Planutvalget vurderer at det er flere uklare momenter i saken og ser med det at en befaring på stedet derfor er nødvendig Forslag: Saken utsettes for befaring.

Avstemming: Saken ble utsatt for befaring.

213/22 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF for oppretting av grunneiendom - Østsideveien 759 - Gbnr. 50/1 LES MER

KDs forslag: Planutvalget viser til saksfremstillingen. Planutvalget mener at det i klagen ikke er fremkommet nye opplysninger som tilsier at vedtak av 21.09.2022 skal omgjøres. Planutvalget tar ikke klagen til følge og fastholder avslaget. Saken sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for avgjørelse.

Tor Kåre Hansen Odberg (Frp): Foreslår at det vurderes om man i stedet for å få dispensasjon kan inngå en privatrettslig avtale i saken.

Silje Vestre (Byggesakssjef): Det kan inngås privatrettslig avtale inntil 10år.

Avstemming: KDs forslag ble enstemmig vedtatt.

214/22 Behandling av klage på avslag på dispensasjonssøknad fra arealformål friområde - Arealoverføring. Lyngveien 11 LES MER

KDs forslag: Vedtaket av 16.09.22 om avslag på dispensasjonssøknad fra arealformål friområde for arealoverføring til boligtomt opprettholdes. Klagen av 07.10.22 tas ikke til følge, men oversendes Statsforvalteren som klageinstans.

Forslag Tor Kåre Hansen Odberg (Frp): Planutvalget tar klagen på avslag på dispensasjonssøknad fra arealformål friområde - Arealoverføring - Gbnr. 1001/1 - Lyngveien 11 til følge og gir tillatelse til arealoverføring fra gbnr. 1001/1 til gbnr. 1001/40.

Avstemming: Frps forslag ble vedtatt mot to stemmer.

215/22 Behandling av klage - avslag på dispensasjon for plasseringen av innendørs skytebane og parkering - Tveidalsveien 236. LES MER

KDs forslag: Planutvalget kan ikke se at det i klagen har framkommet nye opplysninger som tilsier at vedtaket i sak 1321/22 skal omgjøres. Klagen tas ikke til følge og saken oversendes statsforvalter for endelig avgjørelse.

Avstemming: KDs forslag ble enstemmig vedtatt

216/22 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra LNF for oppretting av grunneiendom - Vindlyveien 3B. LES MER

KDs forslag: Planutvalget viser til saksfremstillingen. Planutvalget mener at det i klagen ikke er fremkommet nye opplysninger som tilsier at vedtak av 13.10.2022 skal omgjøres. Planutvalget tar ikke klagen til følge og fastholder avslaget. Saken sendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Forslag fra Tor Kåre Hansen Odberg (Frp): Planutvalget tar klagen til følge og gir dispensasjon fra LNF for opprettingav grunneiendom - Vindlyveien 3B- Gbnr. 1002/1.Saken forelegges virksomhet næring og ressursforvaltning for en behandling etter jordlova, og sendes Statsforvalteren for en uttalelse. Dersom det foreligger positiv uttalelse fra miljøavdelingen, og godkjenning etter jordlova, får virksomhet byggesak fullmakt til å behandle saken videre og ta stilling til om øvrige vilkår er oppfylt for en fradeling.

Avstemming: Frps forslag ble enstemmig vedtatt.

217/22 Behandling av klager - Pumpestasjon m/ overbygg, parkeringsplass og nødoverløpsledning - Svinevika. LES MER

KDs forslag: Klagene fra fam. Larsen/Fevang datert 11.10.22, og fra Inger Karlberg datert 04.10.22, tas ikke tilfølge, og oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som klageinstans.

Forslag fra Karin Frøyd (V): Klage fra Inger Karlberg, datert 04.10.22, på ny parkeringsplass (gbnr. 1090/56) imøtekommes. Planutvalget mener at LNF-formålet på gbnr. 1090/56 skal opprettholdes med unntak av planlagt asfaltert adkomst til pumpehuset. Øvrige areal får et grønt dekke etter at VA-anlegg er bygd ferdig. Det vises til dispensasjon fra arealformålet LNF og byggeforbudet i strandsonen, jamfør pbl. § 1-8. Dispensasjonsvilkårene anses ikke oppfylt. Øvrige klager datert 04.10.22 og 11.10.22, imøtekommes ikke.

Avstemming: KDs forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

218/22 Behandling av klage - Klage på avslag på dispensasjon - Oppføring av brygge - Eikenesveien 186. LES MER

KDs forslag: Planutvalget viser til saksfremlegget. Planutvalget kan ikke se at det i klagen er fremkommet opplysninger som tilsier at vedtak i sak 1368/22 av 21.09.2022 skal omgjøres. Planutvalget tar ikke klagen til følge og oversender saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Avstemming: KDs forslag ble enstemmig vedtatt.

219/22 Behandling av klage på vedtak om pålegg om tilbakeføring og tvangsmulkt - Ulovlighetsoppfølging - Loppemarked - Ryes gate 25 - Gbnr. 3020/1712 LES MER

KDs forslag: Eki Berishas klage den 06.10.22 på pålegget av samme dato tas ikke til følge. Klagen oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som klageinstans.

Avstemming: KDs forslag ble enstemmig vedtatt.

220/22 Behandling av klage - Riving av eksisterende bolig - Oppføre to stykk eneboliger med tilhørende sekundærleiligheter - Øvre Fritzøegate 37. LES MER

KDs forslag: Planutvalget tar klagen til følge og omgjør sitt vedtak av 18.10.2022, og godkjenner det visuelle uttrykket som vist i tegningene av 23.09.2022 for oppføring av to nye eneboliger med tilhørende 1 stykk sekundærleilighet i hver bolig i Øvre Fritzøegate 37.

Forslag fra Steinar Henden (Rødt): Planutvalget avslår å ta klage til følge da Plan og bygningslovens § 29-2 Visuelle kvaliteter, ikke er oppfylt. I tillegg vises det til den generelle boligbestemmelsen i § 3-6 (4) i kommunedelplan for Larvik by. (Planutvalget ser det som viktig at nye utbygginger på Langestrand harmonerer med den eksisterende boligstruktur da det er en gammel bydel og store deler er bevaringsverdig. Det følger av Plan og bygningslovens § 29-2 at ethvert tiltak etter kap. 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser.

Avstemming: Rødts forslag ble vedtatt mot 1 stemme fra Frp.

221/22 Førstegangsbehandling - Dispensasjon fra LNF-formål til boligformål for oppføring av enebolig - Lindsverkveien. LES MER

KDs forslag: Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilges dispensasjonssøknaden mottatt 28.09.2022 fra LNF-formålet til boligformål for oppføring av enebolig på ett vilkår. Det stilles vilkår til dispensasjonen om at tiltakshaver må kontakte Vestfold og Telemark fylkeskommune (nåværende veimyndighet) for å avklare om avkjøringstillatelsen fra 2011 har falt bort, og hvis ja, innhente en ny avkjøringstillatelse innen det søkes om byggetillatelse.

Avstemming: KDs forslag ble enstemmig vedtatt.

222/22 Delegasjonssaker i perioden LES MER

223/22 Eventuelt