I Østlandsposten 22.4.2023 får Larvik havn bred spalteplass for ensidig å belyse gevinstene av å frakte tømmer på bane. Vi i Torstrand Vel lurer på hvorfor ingen motstemmer er blitt kontaktet, og sitter selv med mange spørsmål etter at artikkelen kom på trykk.

Vi vet at Larvik Havn er et kommunalt foretak, og ikke et selvstendig rettssubjekt, derfor velger vi å rette vår henvendelse til politikerne i Larvik kommune som er de som er ansvarlig for eierskapet og derfor også Larvik Havns aktivitet.

  1. Hva mener Larviks politikere, som har ansvar for miljørettet helsevern, om at Larvik havn påfører innbyggere på Torstrand økt støy, økt miljøbelastning og økt risiko ved at svært tung (2700 tonn), ekstra lang (540 m lang) og ekstra støyende nattetrafikk settes på en 141 år gammel banestrekning uten at konsekvensene er utredet?
  2. Hva mener Larviks politikere, som har et særlig ansvar for å ivareta barn- og unges oppvekstmiljø, om at hensynet til barn som har soverom få meter fra toglinja får ødelagt nattesøvnen, blir utsatt for helsefarlig tungolje, metallstøv og elektromagnetisk stråling fra tunge godstog og muligens lever i økt risiko for togavsporing på grunn av massefarten til de tunge og lange godstogene?
  3. Hva mener Larviks politikere, som er planmyndighet og dermed pliktig til å kreve plan «for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn» (PBL 12-1, 3. ledd), om at det ikke er varslet oppstart av reguleringsplan når det gjenstår mindre enn et år av den midlertidige tillatelsen gitt i 2021? Ble ikke tillatelsen gitt fordi det skulle utarbeides reguleringsplan parallelt?
  4. Hva mener Larviks politikere, som er ansvarlige for kommunens langsiktige utvikling vedtatt i Kommuneplanen, om havnesjefens uttalelse «– Vi ønsker oss en fullverdig jernbaneterminal her, og på lang sikt på Revet.» – en løsning som ikke er nedfelt i kommunale planer eller strategier?
  5. Hva mener Larviks politikere, som er ansvarlig for at vilkår ved dispensasjoner settes og følges opp, om at deres forutsetning om ett tog i uka i den midlertidige tillatelsen blir utfordret ved at det nå er satt opp et veldig langt tog som må «deles i to»? Er det en omgåelse når ett langt tog i realiteten blir til to tog som skal passere Torstrand?
  6. Hva mener Larviks politikere, som er ansvarlig for å følge opp kommunens ambisiøse klimamål, om at toget må fraktes med ett elektrisk og ett diesellokomotiv fordi havnesporet ikke er elektrifisert. Videre at det todelte toget må passere Torstrand 2 ganger som helt tog og 4 ganger som halvt tog fra fordi havnesporet har kun enveis påkobling? Og hva er klimagevinsten egentlig av å fjerne 2016 vogntog fra veiene årlig mellom Larvik og Halden, når toget har betydelig lengre reisevei via Oslo enn om det gikk rett til Halden over Oslofjorden?
  7. Hva mener Larviks politikere, som har vedtatt Bypakke Larvik med hovedmål å utvikle et framtidsrettet transportsystem med en høy andel gange-, sykkel- og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum, om at det avfeies som «lite ekstrabelastning» at en konsekvens av å få 2016 færre vogntog på E18/E16 er at 2016 flere vogntog årlig må kjøre inn i Larvik med de ringvirkningene det har for trafikkbelastningen på Øyakrysset, trafikksikkerheten for skoleelever, redusert framkommelighet for kollektivtilbud, gående og syklende og økt støy og forurensning lokalt? Og hva betyr dette dersom aktiviteten øker? bil til bane uten relasjon til havnevirksomheten? Og er det greit at representanter for et kommunalt foretak kan operere i media som om det ikke er underlagt de samme mål, ansvar og forpliktelser som kommunens øvrige virksomhet?
  8. Hva mener Larviks politikere, som i 2019 vedtok ny InterCity trasé gjennom Larvik ett annet sted enn der sporet er i dag, om at Larvik havns langsiktige utviklingsplaner ser ut til å være basert på at eksisterende togspor beholdes i uoverskuelig framtid? Kan et kommunalt foretak jobbe direkte i motstrid til sin egen eiers beslutninger?
  9. Hva mener Larviks politikere, som er ansvarlig for å følge opp FNs bærekraftsmål om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, om at havnas planer om å øke Hva mener Larviks politikere, som eier av Larvik havn, om at virksomheten som ble opprettet for å drive med havnevirksomhet nå posisjonerer seg på godshåndtering fra aktiviteten på godsterminalen på Sika vil skje på bekostning av lokalbefolkningen i Larvik generelt og Torstrand spesielt?

Det er kommunevalg i september. Vi i Torstrand vel er dessverre kloke av skade når det gjelder lovnader om forbedringer knyttet til trafikkbelastning både fra tog, havn, godsterminal og veitrafikk. Vi mener det er på tide at Larviks politikere er seg sitt ansvar bevisst, setter krav til eget foretak og avklarer rammer for framtidig aktivitet på Sika-tomta gjennom en reguleringsplanprosess som bygger på kunnskap og har bred medvirkning. Videre midlertidig aktivitet bør ikke forlenges, og kommunen bør som er minimum sikre at den midlertidige bruken nå blir godt dokumentert både med målinger og kvalitative undersøkelser som kan gi innsikt i hvordan støy, forurensning og trafikkbelastning som følge av godsterminalaktiviteten i seg selv og trafikk til og fra påvirker innbyggere.