Gå til sidens hovedinnhold

Skille mellom politikk og administrasjon

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har de siste dager fremkommet enkelte avisartikler som omhandler skille mellom politikk og administrasjon i Larvik kommune. I den anledning har jeg behov for å komme med noen klargjøringer fra min side.

Vi politikere må forholde oss til kommunelovens bestemmelser om skillet mellom administrasjonen og det politiske nivåets ansvar og myndighet. Kommunedirektøren har ansvar for å saksbehandle og forberede saker som skal legges fram for folkevalgte organer. Den politiske behandlingen når saker fremlegges fra kommunedirektøren skal gjøres i folkevalgte organer. Forut for politisk behandling av konkrete saker er det viktig at vi har et klart skille mellom enkeltpolitikeres rolle og involvering, og administrasjonen.

Enkeltrepresentanter har selvfølgelig full anledning til å stilles spørsmål til administrasjonen om en sak som er under behandling. Det er administrasjonens oppgave å gi riktige og konsise svar på alle henvendelser, men det er viktig at dette skjer i henhold til Larvik kommunes reglement for kommunestyret punkt 4.2: "Spørsmål utenfor møtet fra andre enn saksordføreren til administrasjonen om en sak til behandling skal besvares skriftlig med underretning til kommunestyrets medlemmer enten elektronisk eller i sakslista". Her skal alle politikere behandles likt. Jeg skal ikke sverge på at dette fungerer optimalt i enhver sammenheng, men informasjonsflyten til oss politikere fra administrasjonen i behandlingen av store saker som strategi-dokumentet og nå nylig kommunedelplanen virket veldig overbevisende. I tillegg kan både politikere, administrasjon og innbyggere avholde møter med akkurat hvem de vil når de vil. Noe som også gjøres ukentlig.

Det er imidlertid et skille: Henvendelser fra politikere som etter sitt innhold ikke er spørsmål, men føringer, krav, anførsler eller pålegg angående en bestemt saksbehandling skal ikke fremsettes for administrasjonen, da dette bryter med lovregulert ansvarsdeling mellom politikk og administrasjon. Slike meningsytringer må fremsettes i det aktuelle folkevalgte organet og eventuelt føre til vedtak og senere oppfølging fra administrasjonen.

Den konkrete sak som har utløst denne diskusjonen er vedrørende prosjektet på Risøya der administrasjonen har engasjert et eksternt konsulent firma - etter vedtak i formannskapet - for å få en uavhengige vurdering av konsekvenser ved arbeid med grunnforhold på området. Utkast til rapport skal fremlegges medio april. Det blir helt feil når en politiker krever at tiltakshaver, tiltakshavers konsulenter, han selv, kommunedirektør, administrasjon og det eksterne selskapet kommunen har engasjert, skal avholde felles møter i en slik sak når den er under administrativ behandling og ekstern utredning. At man får en negativ tilbakemelding på dette kravet fra kommunedirektøren kan ikke utlegges som at man ikke får tilbakemelding eller informasjon. Det blir helt urimelig og direkte galt.

Som ordfører kan jeg ikke instruere noen annen politiker, noe jeg heller aldri har gjort, men jeg har et ansvar for at vi som politikere overholder de krav og regler som gjelder for forholdet mellom politikk og administrasjon. Det er flere årsaker til at dette er viktig. For det første er det kommunedirektørens uavhengige rolle, uten politisk innblanding, der man har plikt til å utrede en sak uavhengig av om det er i strid med politikernes virkelighetsoppfatninger eller meninger, som nedfelt i kommuneloven. For det andre blir det rolleblanding hvis en politiker aktivt skal påberope seg rett til å involvere seg i saksbehandlingen av konkrete saker for så senere i prosessen å sitte på den andre siden av bordet som beslutningstager. Politikere skal beslutte, ikke saksbehandle eller utrede!

For det tredje: Ved at man tillater at politikere involvere seg i saksbehandlingen så begir man seg ut i et minefelt som lett kan føre til vilkårlighet, forskjellsbehandling og kameraderi. Her skal Larvik kommune ha null toleranse for avvik, men da må grensene gås opp og de må fokuseres og forsvares aktivt. Her hjelper det ikke med bare festtaler.

Forskning viser - sist fra Universitetet i Agder – at de kommuner som lykkes i Norge i dag har høy grad av tillit i samhandlingen mellom politikk og administrasjon, de jobber kontinuerlig med rolleforståelsen og felles forståelse av denne, og at samspillet mellom ordfører og kommunedirektør er profesjonelt, men godt. Tillit og god samhandling krever noe av begge parter og her må vi alle jobbe for å bli bedre i tiden framover.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.