I Østlands-Posten den 8. november belærer Arne Solem oss i Human-Etisk Forbund om hvordan kristendommen er grunnlaget for alt som er bra i det moderne Norge. For tusen år siden kom kristendommen inn og reddet oss fra et barbarisk samfunn basert på slavehold, sjørøveri og plyndring, og en voldsreligion hvor drap, frykt, hevn, personlig ære, og blodige seremonier var rådende dyder, kan vi lese.

Det er ingen tvil om at kristendommen gjennom sin tusenårige virkningshistorie i Norge har spilt en viktig rolle i å frambringe de gode humanistiske verdiene vi tar som en selvfølge i dag. Hensikten med vårt utspill om at Norge er formet av «mangfoldige kulturarver» er selvsagt ikke å benekte kristendommens viktige innflytelse, men snarere peke på at det blir feil å gi kristendommen alene æren for alt som er bra og fint i samfunnet vårt.

Det er nemlig ikke slik at kristendommen og dens representanter gjennom århundrene utelukkende har drevet samfunnsutviklingen i en human og liberal retning. Det blir like feil som å si at kristendommen «forgifter alt», som er det andre grøfta man kan ende opp i. Man kan ikke generalisere på den måten. «Kristendommen» er en altfor kompleks størrelse til det.

Kristendommen har vært så tett knyttet til det allmenne samfunnslivet i Europa, i så lang tid, at man ikke kan isolere kristendommen og si at den har «ført til» verken det ene eller det andre. Ofte har kristne stått både på riktig og gal side, sett fra dagens moralnormer. Det er ingen tvil om at biskoper og prester definitivt har drevet med det vi i dag vil kalle grov tvang og undertrykking. Men samtidig var jo også motstanden mot kirkens overgrep gjerne motivert ut fra kristendom. Hvordan man bedømmer en slik situasjon kommer an på øyet som ser.

Det man imidlertid ikke kan gjøre, er å gi kristendommen æren for alt som er godt og bra, slik det ser til at Solem prøver seg på. Til det har vi altfor mange eksempler på at kristendommen og dens talspersoner har stått på undertrykkernes side.

Det er ikke bare på grunn av kirke og kristendom vi har fått gjennomslag for viktige likeverdsidealer i Norge. Religionen har stått på feil side i den historiske kampen for arbeiderrettigheter, for kjønnslikestilling eller for likeverd for LHBT-personer. Videre er det bare helt i det siste at kirken har sluttet å traumatisere småbarn og andre med trusler om hvilket «helvete» som venter de som ikke følger Guds befalinger i ett og alt.

Det er nettopp slike nyanser vi i Human-Etisk Forbund vil ha fram med vårt utspill. De gode verdiene vi alle slutter oss til i dag, er ikke utelukkende et resultat av kristendom. Ja kristendommen er en del av det, men dagens moderne verdier er også tungt påvirket av andre «kulturarver» som for eksempel arbeiderbevegelsen, feminismen og homokampen.

Det er uredelig å framstille det som om Norge ville ha stagnert i et slags førkristent barbari hvis kristendommen ikke hadde gjort sitt inntog. Vi vet at gode, humanistiske verdier har oppstått i andre kulturer også, uten noen form for kristen påvirkning, som i østlig religion eller i antikken.

Solem bedriver tvilsom historieskriving når han påstår at Norge i årene mellom 933 til 1030 ble omformet til et samfunn «tuftet på et lovfestet kristent idégrunnlag, hvor tro, nestekjærlighet, tilgivelse og respekt for liv var grunnleggende prinsipper». Man trenger ikke studere viktigtidens Norge spesielt inngående før et slikt bilde slår sprekker. Vikingkongene var brutale rovmordere, og her var Olav «den hellige» intet unntak.

Likevel opphøyes denne blodtørstige krigerkongen til en slags uskyldsren helgen. Det er jo noe å tenke over når 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad nærmer seg. Vi i Human-Etisk Forbund synes det hadde vært fint med en litt mer nyansert framstilling både av hvordan kristningen av Norge foregikk, og hvordan kristendommen har påvirket samfunnet vårt, på godt og vondt.