Jordet skole er en flott skole, omringet av fjellknauser og trær – mange trær. Friminuttene ved skolen innbyr til lek i variert terreng og kan nærmest betegnes som et Soria Moria for barn. Noe annet som er unikt ved skolen vår er kulturen. Vi er et sammensveiset, faglig oppdatert og hardtarbeidende personale. Vi strekker oss langt, går den ekstra mila, for at barna vi er lærere for skal ha muligheten til å gjøre det beste ut av sine ressurser og oppleve trivsel og glede i skolehverdagen.

Vårt primære ønske var å bevare skolen vår akkurat som den er i dag. Vi er et lærerkollegium der det er rom for ulike oppfatninger, også når det gjelder skolebrukssaken. Men da det nå er vedtatt å bygge en ny barneskole for Stavern skole på området ved Brunla ungdomsskole, er de fleste av oss redde for at det å bevare Jordet skole ikke vil bety at den blir bevart slik den er i dag. Byggingen av den nye skolen ved Brunla vil påvirke Jordet skole sterkt. Hvorfor? Jo, av skolens 290 elever bor omtrent 120 av våre elever i området rundt der den nye skolen vil ligge. Hva skjer da? Vi blir færre elever. I tillegg er vi midt inne i en elevtallsnedgang. I løpet av noen år har vi mistet 60 elever. Det er mye, faktisk det samme som tre klasser. Denne utviklingen er forventet å fortsette. Vi har sagt farvel til flere lærere vi har ønsket å beholde, nettopp fordi færre elever skaper behov for færre lærere. For hver elev som forsvinner, påvirker dette skolens økonomi, noe som merkes særdeles godt jo mindre en skole er.

Vi vet nå at en ny skole vil se dagens lys i vårt område. Vi vet dette vil påvirke elevtallet ved skolen vår, og dermed også kulturen ved skolen. Etter vår mening er ikke Jordet skole veggene, taket, og skolegården – det er alle de ansatte og elevene. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der klasser forvitrer og vi gradvis blir tappet for pedagogiske ressurser. Vi tror at ved å forholde seg til fakta, kan vi bli med på flyttelasset og skape en solid og flott ny skole. Den blir større, men vi tror det kan bli et godt tilbud, faktisk det beste tilbudet vi kan gi våre elever.

Ved å være med på en omstilling, en endring, vet vi at alle elever som går på skolen ikke vil splittes opp, men oppleve en samlet fremtid på en ny skole. Lærerne kan oppleve å få være sammen og farge den nye skolen fra starten av.

Ved Jordet skole er vi tre kontaktlærere pr. trinn. Vi er tre som sammen vurderer, observerer og tilrettelegger for hver enkelt elev. Dette er etter vårt skjønn en stor styrke for å sikre god kvalitet i den daglige undervisningen. Ved å være med på en omstilling kan vi fortsette å være profesjonelle team rundt klassene, som står sammen for å finne de beste pedagogiske løsningene for våre elever. Alternativet er en modell med en lærer i en klasse. Hva hvis kjemien med en av elevene ikke stemmer? Hva hvis lærerens skjønn slår feil ut? Ingen legger seg på en operasjonsbenk, hvis man vet det er kun en kirurg som skal utføre alt fra anestesi til transplantasjon. Man jobber i team, fordi det sikrer og optimaliserer kvaliteten på den undervisningen vi gir til elevene. Disse teamene er det nødvendige at består, slik at skolen kan hjelpe hvert enkelt barn til å nå sitt fulle potensial.

Det siste argumentet for hvorfor vi vil være med på en ny skole, er forbundet med den norske lov. En ny lov styrer skolen, og den går ut på at lærere må ha formelle kompetansekrav for å undervise i de forskjellige fagene. Loven har allerede trådd i kraft, men vi har fortsatt noen få år til å kunne la en lærer, som f. eks. er god i engelsk, men ikke har papirene i orden, få lov til å undervise. Om noen få år blir vi lovbrytere hvis dette ikke er på plass. Det sier seg selv at dette vil bli harde bud å følge, hvis skolen er liten. Jo større skolen er, jo flere lærere kan vi ha, og jo flere muligheter får vi til å skape en god skole for våre elever.

Sett fra vårt ståsted tar vi vare på det viktigste, nemlig elevene og lærerne, ved å være med på en omstilling. Da har vi mulighet til å stå samlet som profesjonelle team rundt elevene, gi elevene de lærerne som har best kompetanse til å undervise i sine fag, og bidra til å forme en ny skole med en hensiktsmessig, lærende kultur, både for barn og lærere. Endring kan være en ny start på noe som blir bedre.

«When facing strong winds, some build walls to protect themselves, others construct windmills» (kinesisk ordtak).