I dag er det bl.a behov for flere spesialrom, fleksible løsninger som muliggjør å dele elevene inn i ulike grupper mm. En annen ting er at innemiljøet i gamle skolebygg ikke er tilfredsstillende, og det kan være kostnadskrevende - om ikke umulig - å oppgradere til dagens standard.

Å gjøre endringer i skolestrukturen er krevende: Det rører ved følelser. Det rører ved miljøet nær der skolen ligger - og for noen vil det være en ulempe.

Høyre er enig med tidligere justisminister og Stortingsrepresentants Anders Anundsens utsagn i skoledebatten om at: "Det en politikers ansvar å forklare folk mening og innhold med sine standpunkter i ulike saker". Men det er ikke enkelt å nå fram med egne standpunkter i en opphetet debatt..
Vi mennesker er av natur lite glad i endringer.

Selv om det kan føles ubehagelig, er det en viktig politisk oppgave å stå i stormen og gjennomføre endringer dersom samfunnsutviklingen krever det. 
I Larvik er det et sørgelig faktum at elevtallet er fallende. På få år har elevtallet sunket med over 400 , og trenden vil dessverre fortsette ,slik det nå ser ut. Dersom kommunestyret ikke gjør noe med skolestrukturen 19. juni , vil det ramme fremtidige skolebudsjetter på en måte som gir mindre penger til innholdet i skolen.

Det finnes ingen fasit på en optimal løsning. Likevel vet vi at skoler av en viss størrelse gir et bredere fagmiljø med et større mangfold . En større skole betyr også flere ressurser til å utvikle et godt læringsmiljø for de ansatte- det gir mer ressurser til pedagogisk ledelse. Høyre tror videre at et bredere fagmiljø  også vil være det beste utgangspunktet for rekruttering av fremtidens lærere.

Det vi imidlertid vet med sikkerhet er at det er læreren i klasserommet som har aller størst betydning for elevers læringsutbytte.
Gamle bygg imøtekommer heller ikke  krav til miljø og inneklima , og det er i seg selv et argument for at det noen ganger er fornuftig å bygge nye skoler.

Høyre vil investere i en ny moderne skole på Brunla - og Stavern og Jordet  samlokaliseres. Rehabilitering av de gamle byggene i Stavern og Brunla vil koste mye , og det vil ikke gi den standarden som vi ønsker oss i dag- og i fremtiden.
Naturligvis er det mange ulike oppfatninger i skolestruktursaken. Når det hevdes at politikere ikke lytter, så stemmer ikke det. Rådene vi får spriker i mange retninger, og vår jobb er å avveie ulike synspunkter, bl.a med utgangspunkt i det rådmannen har gitt av anbefalinger.
Avslutningsvis vil jeg understreke at det ikke er noe spanskrør i Høyre. Gruppen står fritt til å stemme etter egen overbevisning i kommunestyret den 21. juni.