Skolestrukturen i Larvik kommune er igjen oppe til behandling. Slaget ser ut til å stå om hvorvidt Jordet og Stavern skole skal samlokaliseres i en ny skole på Brunla. Prislappen for en ny felles barneskole er anslått til vel 200 millioner kroner.

Hvem lager vi skole for? Hvordan skape en skolehverdag med trygghet og godt læringsmiljø for barna ? For KrF er det et viktig prinsipp at barneskolen skal ligge der barna bor. Vi ønsker at barna skal ha kort vei til skolen. Vi må unngå at de minste skal bruke mye tid i buss/egentransport til og fra skolen. Samtidig mener vi at barneskolene ikke bør være for store. En og to parallelle skoler gir etter vår vurdering en skolestørrelse der elever og lærere kjenner hverandre. En skolestørrelse som lettere kan gi trygghet og trivsel for barna enn hva en stor skole legger grunnlaget for. Trygghet i skolehverdagen er viktig for god læring !

Så blir jo spørsmålet: «Vil en ny stor barneskole på Brunla være det som er best for barna»? For KrF er det vanskelig å skjønne. Riktignok vil vi få en ny skole, med skinnende ytre fasade, nye gulv og vegger. Men så langt er det ikke kritikk av bygningene på Jordet og Stavern skole som har stått i fokus. Snarere tvert imot ønsker elever og lærere å beholde disse to skolene.

En ny skole på Brunla vil årlig belaste kommunens budsjetter med mer enn 10 millioner kroner. Vedlikeholdsetterslepet på Stavern og Jordet skole er til sammen på 11 millioner kroner. Det vil si at hele vedlikeholdsetterslepet på disse 2 skolene kan være fikset etter 1 år om vi lar være å bygge ny skole og heller lar pengene gå til vedlikehold. Dette gjaldt første året. Lar vi være å bygge ny skole, vil vi hvert år videre ha ca 10 millioner til disposisjon. Vi kunne da la Stavern og Jordet skole årlig få 2 millioner hver til vedlikehold. I tillegg kunne vi ansatt 10 flere lærere.

Så blir spørsmålet: Vil elevenes læring og trivsel bli bedre om det brukes 200 millioner på ny skole eller om vi tilsetter 5 nye lærere på hver av skolene og årlig bevilger penger til å vedlikeholde eksisterende bygningsmasse ? Jeg er ikke i tvil ! Med flere lærere gis det økt mulighet for tilpasset opplæring utfra den enkeltes ståsted. På universiteter og høyskoler er mye overlatt til sjølvstudium. På barneskolen må elevene gis hjelp på en helt annen måte. Derfor er det så viktig at vi har tilstrekkelig med lærerpersonell rundt elevene i denne tidlige fasen.

Mange foreldre velger bosted utfra barns oppvekstforhold. Barneskolene som ligger nær hjemmene vektlegges høyt av mange. Da går Larvik kommune i feil retning hvis vi nedlegger lokale barneskoler og i stedet sentraliserer disse. I reportasjen som nylig ble presentert i ØP, ble Fagerli skole betegnet som den mest populære utfra antallet som søkte seg inn på 1. årstrinn. Men faktisk viser tallene at det er Stavern skole som har den største prosentvise søknaden fra elever som kommer utenfor skolens naturlig inntaksområde.

La oss i Larvik satse på innholdet i skolen og heller bruke knappe kommunale ressurser til å øke lærertettheten framfor å legge pengene i nye bygg og betong !