Gå til sidens hovedinnhold

Skoler og barnehager i Stavern

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ØP fredag 4. juni er det flere artikler som berører skoler og barnehager i Stavern, og de berørte innbyggerne er glade for at vi får en ny vurdering av Varden barnehage/barnehagedekning i Stavern og at det (forhåpentlig?) blir framdrift mht. Stavern skole. Det er også sendt ut flere saksdokumenter fra Kommunedirektøren som berører disse sakene.

Innbyggernes begeistring er rimeligvis avhengig av resultatene av disse nye vurderingene.

Jeg har fått noen spørsmål fra forskjellige innbyggere og har også noen spørsmål selv, som jeg har stilt til Ordfører og Kommunedirektør.

Skal en ny vurdering ha noen hensikt, må den bygge på korrekte og oppdaterte opplysninger/data.

 • I skolesaken er det skissert 9 forskjellige alternativer, hvorav de fleste er vurdert og forkastet tidligere. Det er foreslått en konseptvalgutredning, hvor programmet ser ut til bare å omfatte kommunens bedriftsøkonomiske forhold. En konseptvalgutredning må også omfatte det som ofte kalles «ikke prissatte konsekvenser». Dette omfatter bl.a. sosiale konsekvenser i lokalsamfunnet, som skolens funksjon som «nav» i et begrenset lokalsamfunn, kort og trafikksikker atkomst til fots og med sykkel samt klima- og miljøkostnadene ved hvert enkelt alternativ. Dersom vurderingen bare tar hensyn til kommunens bedriftsøkonomi og ikke samfunnsøkonomiske konsekvenser, vil resultatet i praksis ofte bli at kommunen velter sine kostnader over på innbyggerne, som i tillegg til kostnader får redusert livskvalitet.
 • I saken om konseptvalgutredning er det referert til Prognosesenterets Boligmarkedsanalyse fra 2019, hvor hovedkonklusjonen var at Larvik (generelt og i Stavern) har overskudd av eneboliger og småhus og underskudd av leiligheter. Eneboliger og småhus blir ledige ved generasjonsskifte, slik at yngre barnefamilier flytter inn. Det skal til og med være overskudd av disse boligtypene i forhold til antall småbarnsfamilier som har flyttet inn, og det konkluderes med at når 55+åringer flytter ut flytter nye 55+åringer inn!
 • I FSK-sak 029/21 er det vist til en ny rapport fra Prognosesenteret, oppdatert fram til årsskiftet 2019–2020. Den viser at 46 % av dem som flytter til enebolig i Stavern er 24–34 år (likeså 19 % av dem som flytter til småhus). Dette er ventelig hovedsakelig småbarnsfamilier.
 • 34 % av dem som flytter til småhus er 65+.
 • Eiendomsmegler Knut Leines advarer mot at det skapes et inntrykk av at kommunen ikke legger til rette for å tiltrekke seg barnefamilier til Stavern. Han har registrert stor interesse fra barnefamilier for å flytte til Stavern, men at de nå blir tvilende og avventer beslutningen om å flytte dit pga. barnehagesituasjonen.
 • Tilfeldigvis er det (enda) en artikkel om to mødre i småbarnsfamilier som har flyttet til Larvik og har fått tilbud om jobb i Oslo-firmaer med mulighet til i stor grad å arbeide fra hjemmekontor. Pandemien har sikkert ført til at flere både arbeidsgivere og arbeidstakere ser fordelene ved dette.

Jeg har på denne bakgrunn følgende spørsmål:

 • Er ikke nettopp «ikke prissatte konsekvenser» bakgrunnen for det siste vedtaket om å rehabilitere Stavern skole?
 • Vil disse «ikke prissatte konsekvenser» bli innarbeidet i en eventuell ny konseptvalgutredning?
 • Kan Kommunedirektøren forklare de forskjellige (og til dels selvmotsigende) tolkningene av Prognosesenterets rapporter?
 • Er omsorgsboliger/pensjonistboliger (for eksempel ved aldershjemmet for sjømenn) registrert som småhus i statistikken?
 • Hvilke vurderinger av utviklingen etter 01.01.2020 vil Kommunedirektøren innarbeide, for eksempel virkningen av pandemien på barnefamiliers preferanser ved flytting, og deres vurdering av dårlig barnehagedekning bl.a. i Stavern? (jf. de to nevnte artiklene i ØP 04.06.2021).
 • Bør eventuelle ressurser heller benyttes til en utredning av forskjellige grader av rehabilitering (for eksempel ENØK) av Stavern skole?

Kommentarer til denne saken