Bane NOR jobber med et klart mål for Vestfoldbanen; vi skal legge til rette for at flere kan ta mer tog. Det betyr at vi skal bygge en jernbane som møter kundenes behov, der togene går når de skal, og med flere avganger. Samtidig skal vi få så mye jernbane som mulig ut av hver krone. Nå tenker vi nytt!

På Vestfoldbanen er vi i ferd med å gjennomføre to store utbygginger til nærmere 20 milliarder kroner. Åpningen av dobbeltspor på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker med tilhørende anlegg for togparkering i 2025, legger til rette for fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo. Antall avganger og reisetider er avhengig av hvilken ruteplan som blir besluttet.

Den planlagte ombyggingen av Tønsberg stasjon som starter i 2022 er nødvendig for å kunne øke antallet avganger fra Tønsberg mot Oslo i 2025. Det vil ikke være mulig ta ut effekten av de store investeringene mellom Tønsberg og Drammen uten at Tønsberg stasjon bygges om.

Mesteparten av trafikken på Vestfoldbanen går til og fra Tønsberg, og særlig mot Oslo og Drammen. Det er viktig å styrke tilbudet mellom Tønsberg og Oslo, og det er ikke nødvendig å avvente hva som skal skje sør for Tønsberg.

Hva skjer med Tønsberg-Skien?

Videre planlegging av dobbeltspor sør for Tønsberg avhenger av hva som blir prioritert i Nasjonal Transportplan 2022-2033. Bane NOR har blitt utfordret til å finne ut hvordan vi kan få mer jernbane for pengene, og vi har kommet med våre innspill.

Det kan være en mulighet å ikke bygge sammenhengende dobbeltspor på det som kalles «ytre InterCity». For Vestfoldbanen kan det bety at stasjoner ikke bygges om og at det ikke bygges dobbeltspor på hele strekningen sør for Tønsberg.

Sandefjord kommune vedtok kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord i juni 2019. I 2020 har vi jobbet med optimalisering av hovedplan på denne strekningen. Det er blant annet gjort grunnundersøkelser, for å få mer kunnskap om grunnforholdene der dobbeltsporet er planlagt.

Neste planfase vil være detalj- og reguleringsplan. For å kunne starte formelt på dette arbeidet er Bane NOR avhengig av en revidert avtale med Jernbanedirektoratet, og midler til videre planlegging. Dersom vi bygger dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, så vil det i seg selv være nok for å kunne kjøre to tog i timen mellom Tønsberg og Skien.

I Larvik har kommunen vedtatt kommunedelplan for Kongegata høy på strekningen Byskogen-Kleivertunnelen, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at korridoren Stålaker øst legges til grunn på strekningen Byskogen-Sandefjord grense. Også her avhenger det videre arbeidet av prioriteringer i Nasjonal Transportplan, som skal vedtas i juni 2021.

Bane NOR har klare føringer fra vår eier, Samferdselsdepartementet, om å være mer kostnadseffektive, og fokusere enda mer på effekten for sluttbrukeren, dvs. du som reiser med tog. Vi må være sikre på at løsningen som velges gjør det mulig for flere å ta toget.

På Vestfoldbanen kan man altså få to tog i timen til Skien ved å bygge dobbeltspor på strekningen Stokke-Sandefjord, men uten å bygge sammenhengende dobbeltspor fra Tønsberg til Skien. Kanskje dette er godt nok også for neste generasjon? Det tror vi i Bane NOR at det er! Og ved å legge til rette for en trinnvis utbygging vil man senere kunne bygge ut ytterligere strekninger for å legge til rette for enda flere tog.

Oppsummering:

For Bane NOR og oss som bygger ut Vestfoldbanen er dette en svært spennende periode. Bane NOR har mange store og viktige prosjekter på trappene, samtidig som det også er store muligheter til å tenke nytt rundt hvordan man bygger jernbane.

På Vestfoldbanen skal de reisendes behov vektlegges. Vi i Bane NOR har kommet med innspill til Nasjonal Transportplan der det skisseres hvordan man kan gjennomføre utbyggingen av InterCity til en langt lavere pris, og likevel få flere avganger og kortere reisetid.